Revisjon av reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (Småhusplanen)

Plan- og bygningsetaten har satt i gang revisjonsarbeidet basert bl.a. på føringer at småhusområdene må i større grad skjermes for ytterligere fortetting, og utbygginger bør skje med sterkere vern av de grønne verdier i områdene.

Naturvernforbundet i Oslo Vest påpeker i sitt innspill at det viktig grep for å forhindre ytterligere reduksjon av grøntarealer innenfor småhusplanområdet er at utnyttelsesgraden reduseres fra 24% til f.eks.20%. NOV har i flere utbyggingssaker, i ulike deler av Vestre Aker, Ullern eller på Frogner, opplevet at enkelte av bestemmelsene i den eksisterende planen er for utydelige. Utydelighet åpner for fortolkninger av bl.a. hva som regnes som et sammenhengende grøntdrag, forsvarlig avstand mellom byggegrop og bevaringsverdige trær og andre forhold.

Resultatet har ofte vært at natur, eksisterende vegetasjon og trær blir taperen når nye tomter skal fradeles og hus skal bygges. Det er også behov for mer kategorisk vern av gjenværende grøntstrukturer. NOV vil også at småhusplanen skal redusere antallet boenheter som utløse krav til detaljregulering og offentlig ettersyn til 5. Dette vil sikre bedre medvirkning og demokratisk innflytelse på utbygginger som vil kunne berøre mange i et småhusområde innenfor småhusplanen.

Planen åpner for fortolkninger av hva som menes med grøntdrag og vegetasjonsbelter. Dette må bli klarere i den reviderte planen. Man bør også vurdere å utvide definisjonen av nærområde til å omfatte ikke bare tilgrensende eiendommer, men også disse eiendommenes naboeiendommer. Dette vil bidra til å redusere utbyggingstrykket i mange småhusområder innenfor småhusplanen. Det må sikres rimelige kantsoner langs bekke- og elvefar samt dammer og vann.

NOV anbefaler at man ser på muligheten for å utvide avstandsgrensen for tiltak fra 20 meter til 30 meter i vassdragenes hovedløp og fra 12 meter til 20 meter i vassdragenes sideløp. Et alvorlig problem i småhusområdene er at de enkelte byggetiltakene tillates utbygget stykkevis og delt noe som innebærer at mange eiendommer innenfor et område bygges ned enkeltvis. Uten at man vurderer effekten over tid eller over større områder. Konsekvensen er at store områder fortettes gradvis. Også langt utover det som opprinnelig var intensjonen (bit-for-bit nedbygging).