Skulpturparkplan – like alvorlig som tidligere

Det endelige forslaget til reguleringsbestemmelser for den nordligste delen av Ekeberg, Ekeberg Skulptur- og kulturminnepark, avviker svært lite fra det som tidligere er framlagt. Alle større installasjoner; bygninger, grusveier, lys, plattinger og det høye antall skulpturer, er videreført i nytt forslag. NOA har igjen protestert mot den omfattende nedbyggingen og omgjøringen av Ekebergskogen til park.

Planene som har vært ute til offentlig ettersyn, bryter med Naturmangfoldloven på en rekke punkter. I tillegg til reguleringsbestemmelser er det også framlagt et forslag til skjøtselsplan som bekrefter omgjøringen fra skog til park. Etter NOAs syn er ikke planene egnet i et naturområde som dette.

Masseturismen det legges opp til i området er ikke akseptabel. Den er verken forenlig med å ta vare på skogens rike artsmangfold eller allmennhetens muligheter for enkelt helsebringende friluftsliv. I den for naturen viktigste tiden av året, ser forslagsstillerne for seg 4000 besøkende pr. dag på de mest besøkte dagene.

De to alvorligste tiltakene NOA advarer mot er bygging av gondolstasjonbyggene i N2-skog med prioritert biologisk mangfold og opprettelsen av den såkalte Skulpturstien i et svært rikt og vakkert skogsområde helt nær Ekebergskråningen Naturreservat. Ny grusvei vest for den gamle Steingarden, samt bygging av paviljong og en rekke andre tiltak er også svært alvorlige og vil fragmentere skogen sterkt.

Les NOAs høringsuttalelse og se vedleggene til denne som blant annet illustrerer utplassering av skulptur, forslag til uthogging av siktlinjer og ny utsikt mange steder i skogen.

Ekebergskogen har rikt fugleliv.
Ekebergskogen har sårbar bunnvegetasjon
Ekebergskogen har vakker bunnvegetasjon.
Grusveg med lys og skulpturer er foreslått her.

Se flere bilder fra planområdet: www.oslobilder.info