Skytebane Oslo Syd

JA TIL ÅSLAND – NEI TIL MYHRER !

Skytebane Oslo syd

JA TIL ÅSLAND – NEI TIL MYRER

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ber om at Bystyret avviser forslaget om å legge en ny skytebane til Myrer. Prinsipielt bør slike anlegg samordnes med flere kommuner. Dersom man likevel finner at det skal etableres en egen bane i Oslo syd, ber vi om at denne lokaliseres til Åsland.

Prinsipper

  • Arealhusholdning og framsynt planlegging
  • Samlokalisering av støyende aktiviteter
  • Prioritering av allmennhetens interesser i nærområdene

Areal og framsynt planlegging
Med den store veksten Oslo nå opplever i folketall og antall boliger, er det viktigere enn noensinne å benytte arealene innenfor byggesonen mest mulig effektivt. Det skal skaffes plass til en rekke nytteformål som boliger, næring og samferdsel, men det må også settes av tilstrekkelig areal til menneskelig trivsel og en grønn by.

For at arealbruken skal bli mest mulig effektiv, må arealer som belegges med støy eller annen forurensning begrenses mest mulig, og virksomheter som medfører støy og forurensning samlokaliseres, for på den måten å kunne sette inn effektiv tiltak for å begrense ulempene.

NOA mener at dersom det skal anlegges en ny skytebane i Oslo syd, må denne lokaliseres til Åsland, der det kan foretas en samlokalisering med E6. Dermed unngår man å støybelegge nye områder. En slik plassering, i stedet for på Myrer, vil også best ivareta både nåværende og framtidige beboeres mulighet for rekreasjonsområder i nærmiljøet, og bevaring av et viktig levested for trude arter og et meget idyllisk kulturlandskap.

Støy
Støy er forurensning. Det er viktig å planlegge slik at færrest mulig blir belemret med støy, at de som rammes gis effektive tiltak for å avhjelpe situasjonen, og at befolkningen gis anledning, dvs. områder, der man kan komme vekk fra støyen. Muligheten for ”støy-pauser” er meget viktig for dem som er plaget av støy. Det er derfor viktig med egnede rekreasjons­arealer i rimelig nærhet.

Området på Myrer utgjør i dag en fredelig plett, der lyden fra motorveien kun høres som et fjernt sus. Åsland er et gunstigere alternativ: Med sin plassering langs motorveien, vil mye av den nye støyen ”drukne” i den eksisterende støyen. Plasseringen gir også en meget god mulighet for støydempning. NOA etterlyser utredning av en kombinert støydemping av både skytebane og motorveien.

Friluftsliv
Selv om området ikke omfattes av Markabestemmelsene, er Myrer opplagt et meget verdifullt rekreasjonsområde for befolkningen, og vil øke sin verdi etter hvert som utbyggingen av Stensrud/Gjersrud skrider fram. Det går en viktig turvei/skiløype gjennom området. Turveien er under utbedring til fullverdig turvei, sykkelvei og fullpreparert skiløype. Denne turveien har stor lokal betydning, og vil i tillegg gi adkomst til Østmarka for deler av Oppegård, Bjørndal, Ski og evt. nye boligområder i Gjersrud/Stensrud-området.

En skytebane vil også belaste friluftsområder og friluftsliv i nabokommunene. Oslos innbyggere er heldige ved at de kan bevege seg fritt utover kommunens grenser uten å møte et helt annet forvaltningsregime. Akkurat som nabokommunene tar hensyn til Oslo-befolkningens friluftsliv, må Oslo respektere naboenes bruk av arealer til friluftsliv.

Natur- og kulturverdier
Myrertjern er leveområde for både liten og stor salamander. Begge artene står på den norske rødlisten over truede arter. Selv om ikke skytingen i seg selv vil ha noen større betydning, vil ferdsel mellom skivene og standplass, tilrettelegging og anleggsarbeid medfører en klar svekkelse av leveområdet.

Kulturlandskapet rundt Myrer gård er meget idyllisk og attraktivt for friluftsfolket.

Alternative plasseringer
I utgangspunktet bør behovet for anlegg for spesialidretter og aktiviteter som medfører stor sjenanse samordnes mellom flere kommuner. NOA mener det kunne vært gjort mer for å vurdere en slik samordning av skytebaner. NOA er også av den oppfatning at det er de som driver spesialidrett som må vike, og allmennheten som må prioriteres i nærområdene. Skal det likevel presses inn en ny skytebane i Oslo syd, må den lokaliseres der den gir minst samlet sjenanse, og det er etter vårt skjønn langs med motorveien på Åsland.

Saksgangen
NOA har deltatt i utvalget som fikk i oppdrag å utrede alternativ plassering ev en skytebane. Utvalget var på befaring til Åsland samstemte i at dette var et meget velegnet alternativ – ut fra de kriteriene man la til grunn. Også skyttelagets representanter sluttet seg til denne konklusjonen. At Myrer, med sin vakre beliggenhet, senere ble foretrukket av skytterlaget, gjør ikke Åsland mindre velegnet.

Utvalget var aldri på befaring til Myrer. Innstillingen fra utvalgets leder ble sendt byrådsavdelingen uten at det var forelagt utvalget på forhånd. Dette er etter NOAs mening helt uakseptabelt. Skal vi benytte våre frivillige til å delta i slike arbeider, må det i det minste foregår på en seriøs måte. Vi stiller oss undrende til hastverket med å avslutte saken og konklusjonen fra utvalgets leder, som gikk på tvers av hva flere av utvalget hadde uttrykt. Det kan virke som om skytterlaget hadde en avgjørende innvirkning på innstillingen, som ble fremmet uten noen godkjenning fra et samlet utvalg.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sier NEI til Myrer og JA til Åsland.