Søknad om tillatelse om tillatelse til utfylling av masser i sjø i Leangbukta

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Pb 8111 Dep

0032 Oslo

Asker 15.11.08

Søknad om tillatelse om tillatelse til utfylling av masser i sjø i Leangbukta

Deres ref. :  2008/21024 M-FO

Vi viser til høringsbrev av 21.10.2008. Saken gjelder en utfylling på 50m * 250 m som en forlengelse av Tangen i Leangbukta. Formålet anses er å utvide kapasiteten for båtplasser i området ut i bukta. Undersøkelsene som er utført av NGI viser at sedimentkvaliteten er dårlig (PCB og PAH) til svært dårlig (TBT). Forekomster av kobber klassifiseres som dårlig.

Vi frykter at en utfylling slik det er beskrevet i søknaden vil virvle om en del avdette giftstoffet, som derved kunne spre seg rundt i større deler av Leangbukta. Videre er det kartlagt ålegrasenger i nærheten av båthavna. Dette vil trolig bli berørt av utfyllingen.

Leangbukta utgjør et svært viktig friluftsområde i Asker. Hvalstrand bad er Asker største badeområde, og er svært godt besøkt i hele sommerhalvåret. Likeledes er også på nordsiden av Løkeneshalvøya tilrettelagte badeplasser/friområder (Kariskjær, Kuodden mm) og disse brukes meget aktivt. I tilknytning til badeplassen er utleie av småbåter for barn/unge. Området er også mye brukt av kano- og kajakkpadlere robåter med mer. Det er regulert inn en internasjonal kajakkarena på 2000 m langs Løkeneshalvøya, som vil bli berørt av denne utvidelsen.

Allerede i dag er det betydelig båttrafikk ut fra den eksisterende båthavna, som i sommersesongen er i konflikt med ikke-motoriserte friluftsinteresser (mange båter holder stor fart, kjører nær bade-/lekeområder etc.) . En utvidelse av bryggekapasiteten vil medføre plass til betydelig flere båter og derved øke båttrafikken i området. I anleggsperioden vil dette også medføre betydelig tungtrafikk med støy og miljøbelastninger for hele området.

Naturvernforbundet i Asker er derfor skeptisk til den planlagte utfylling og medfølgende utvidelse av bryggekapasiteten, både ut i fra naturmiljøhensyn, men også ut i fra hensyn til de mange friluftinteresser i området.

Generelt er vi meget kritiske til at det stadig fylles ut i strandsonen, ofte med primært formål å skape plass til forurensende og miljøskadelige virksomheter som den økende trafikken av store racerbåter og lystbåter representerer.


Med vennlig hilsen

Arild Jansen

Leder, Naturvernforbundet i Asker