Stans behandlingen av Solli skianlegg og utred et tidsmessig anlegg for langrenn, skiskyting og hundekjøring med kunstsnøproduksjon i den nye storkommunen

Hvalstad / Vøienvolden, 7. mai 2018.

1. Saken gjelder:

Kommunestyret skal på møte 15.05.2018 behandle et forslag om å bygge et lokalt treningsanlegg for skiskyting – uten vei, parkeringsplass eller bygninger – innenfor det området som er planlagt regulert til et anlegg for langrenn, skiskyting og hundekjøring på Solli.

Forslaget om et treningsanlegg med 20 skiver, kan ikke realitetsbehandles før den opprinnelige reguleringsplan for hele anlegget er vedtatt av kommunestyret, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og stadfestet av departementet.

Asker kommune har hittil brukt over 3 mill. kroner til planlegging av Solli skianlegg uten å være nærmere en løsning enn da kommunestyret for 12 år siden vedtok at det skulle bygges et trenings- og konkurranseanlegg for langrenn, skiskyting og hundekjøring på Solli.

Da planprogrammet var ute til høring i 2014, anbefalte Oslo og Omland Friluftsråd og flere andre kommunen å finne en annen, egnet plassering. Idrettslederne har imidlertid hele tiden presset politikerne til å holde fast på Solli som eneste alternativ.

Administrasjonen har nå forskuttert at kommunestyret vil vedta forslaget om å bygge et treningsan­legg, ved at det den 26.04 ble invitert til anbudskonkurranse. Svarfristen for anbud er satt til 25.05.

2. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Asker anbefaler kommunestyret:

  1. Forkast forslaget om bygge et treningsanlegg for skiskyting på Solli.
  2. Stans arbeidet med å regulere et anlegg for langrenn, skiskyting og hundekjøring på Solli.
  3. Utred plasseringen av et tidsmessig anlegg for langrenn, skiskyting og hundekjøring med kunstsnøproduksjon i den nye storkommunen.

3. Departementets krav om regional vurdering av anlegg

Departementet krever at alle som ønsker å bygge anlegg i Marka skal utrede disse i et regionalt perspektiv. Dette kravet stilles for å sikre at det bygges færrest mulig anlegg som kan betjene flest mulig brukere.

Dersom Asker kommune ønsker fremme den opprinnelige reguleringsplanen, må kommunen først begrunne hvorfor kravet fra departementet om utrede Solli i et regionalt perspektiv, ikke er fulgt opp.

Asker må forklare hvorfor ikke et tidsmessig skianlegg for den nye storkommunens utøvere er tatt inn som et tema i «Samarbeidsprosjektet adm. og politisk», under f.eks. «Kommuneplan».

4. Reguleringslanen – krav som må oppfylles for nye anlegg.

Før kommunen kan fremme en reguleringsplan for det opprinnelige Solli-anlegget, må det dokumenteres at anlegget oppfyller kravene i markaloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, forurensningsloven, kravene til universell tilrettelegging og anleggskravene fra Norges Skiforbund/Norges Skiskytterforbund.

NSF/NSSF krever at alle nye langrennsanlegg som bygges i henhold til deres anleggsveileder, må ha kunstig snøproduksjon. Dette kravet alene ekskluderer Sollianlegget fra å kunne bli godkjent.

I reguleringsplanen må det i henhold til markalovens § 14 dokumenteres at fordelen ved anlegget er større enn de skader og ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller de allmenne interesser (jfr. Ot. prp. nr. 23, side 46).

5. Behandling av reguleringsplanen

Dersom kommunen velger å fremme reguleringsplanen og kommunestyret vedtar denne, vil NOA og andre organisasjoner klage kommunens vedtak inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler reguleringsplanen. Det er Fylkesmannen som anbefaler departementet om å stadfest eller forkaste planen.

6. Oppstart av anleggsarbeider

Først når kommunen har mottatt den stadfestede reguleringsplanen fra departementet, kan byggherre/tiltakshaver søke plan og bygningsavdelingen om rammetillatelse og oppstartstillatelse for de tiltakene som inngår i planen.

Med hilsen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus                        Naturvernforbundet  i AskerAndersen                                                               Jan Häusler

styreleder                                                                       leder

 

Kopi: Asker kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Akershus skikrets, Oslo og Akershus skiskytterkrets, Oslo og Omland Friluftsråd, Skiforeningen, DNT Oslo og Omegn, Asker og Bærum historielag, Asker turlag, Budstikka