Uttalelse til Forslag til kommuneplan 2014 – 2026 – Begrenset høring

Ved å tillate bygging av nye boligfelt utenfor knutepunktene i kommunen vil man skape mindre gode boligmiljøer og større biltrafikk. Ved å tillate at kartnerier og LNF områder kan fradeles og bebygges vil vilkårene for lanbruk i Asker bli svekket.

Asker kommune, Forvaltning og utvikling

post@asker.kommune.no

                                                                                                                      Hvalstad 31.08.2014

Uttalelse til Forslag til kommuneplan 2014 – 2026 – Begrenset høring

Deres ref. :  KANDENAS S13/4514

Kommuneplanens prinsipper

Askers tidligere kommuneplaner har hatt en klar profil med fortetting rundt Asker sentrum og andre større knutepunkt i kommunen. NiA er bekymret for at man nå endrer kommuneplanen slik at disse prinsippene blir uthult. Vi ser at man har gått bort fra knutepunkt som kriterie for utbygging, og heller kun vurderer næret til kollektivruter. Etter vår mening innholder et knutepunkt mye mer enn en bussholdeplass. Et knutepunkt må ha tilbud av forskjellig sort, som muligheter for å kjøpe dagligvarer, skole, barnehage, sørvis av forskjellig type og fritidstilbud for barn, vokse og eldre. Utbygging utenfor tilbud av denne typen vil ikke gi gode bomiljø. Vi mener denne siste endringen av kommuneplanen ytterligere bidrar til ustrukturert utvikling av kommunen.

Naturvernforbundet er positive til at det bygges tett ved knutepunktene i kommunen, og støtter at man ved nybygging og transformasjon av eldre bebyggelse gir mulighet for større utnyttelse

Boligbyggeprogrammet

Som vi tidligere har uttalt mener vi at kommunen må styre boligbyggingen ved å fastsette et konservativt antall nye boliger i perioden. Vi mener det ikke er mulig å bygge seg ut av boligetterspørselen, og man risikere bare å ”bruke opp” ubyggingsreserven. At man tror at bolig byggingen vil synke i nær framtid har vi ikke tro på og vi mener å ha sett denne påstanden i tidligere kommuneplaner også.

350 nye boliger pr. år er et for stort tall, spesielt sett i sammenheng med hvor man ønsker å tillate nye boliger.

Båthavner

Nærhet til sjøen er en kvalitet i Asker og vi er positive til tilrettelegging slik at de som ønsker å bruke kysten, enten fra land eller fra båt, får mulighet til dette. Når det gjelder båtbruk, så er det på fine dager så mange båter på sjøen at det begynner å bli mindre trivelig. Dette gjelder særlig for de som har småbåter, seilbåter, kajakker ol. Vi synes også at arealet brukt til båthavner kanskje ikke burde økes ytterligere. Eksempelvis er nå Leangbukta overfylt med båter og båttrafikk, og vi ønsker ikke at andre områder skal bli like belastet. Etterspørselen etter båtplasser er antagelig umettelig, og kommunen må sette ned foten her.

Arealkartet

Vi går i mot at man tillater ytterligere utbygging i områder som ikke ligger i umiddelbar nærhet til knutepunktene. Som vi har skrevet over, vil dette undergrave en strukturert boligutvikling i Asker, men gode, trygge og velfungerende boligmiljø. Spesielt er trafikkbelastningen på Slemmestadveien så stor at man ikke bør tillate nye byggefelt her. En utvikling mot spredt bebyggelse vil også bety økt biltrafikk og svakere trafikkgrunnlag på det lokale kollektivtilbudet. Vi er derfor i mot at de mange mindre byggeområdene blir tatt inn i arealkartet.

Når det gjelder Dikemark, så er vi enige i at man har må se på muligheter for å utvikle området, men at det må stilles strenge krav til rekkefølgebestemmelser mhp. samferdselsløsninger.

LNF

Etter vår mening får man den utviklingen man legger opp til, og utredningen om gartneriene i Asker er en ren invitasjon til å legge ned virksomheten, og ta en rask gevinst med salg til boligbygging. Det samme gjelder forholdet til LNF. Kommunen må legge til rette og støtte utnyttelse av landbruksarealene til matproduksjon eller annen landbruksaktivitet. Dersom man åpner for at deler av LNF områdene kan bebygges er dette et klart signal om at det er fritt fram for å selge tomter bare man ikke driver landbruksvirksomhet og har litt tålmodighet. Vi er også litt i tvil om kommunenes klassifisering av LNF gangbart i forhold til plan og bygningsloven.

Utbygging av idrettsanlegg innenfor markagrensa på Solli er vi i mot.

Vennlig hilsen Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

leder