Vallerveien 146 – klagen førte ikke fram

Sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum Natur- og Friluftsråd, klaget vi på vedtaket om utbygging i Vallerveien 146. Klagen førte dessverre ikke fram.

Flyfoto fra det aktuelle området i Vallerveien 146Håkon Eide Gundersen
Flyfoto over området i Vallerveien 146

Utbyggingen vil ødelegge rødlistet kalkskog. Disse naturverdiene ble kjent veldig seint i prosessen. Vi mente at kommunen må ta hensyn til viktige naturverdier, selv om de ikke var kjent da tomten ble avsatt til et godt boligformål. Kommunen kunne også vurdert andre tomter.

Du finner klagen her

Nå har Statsforvalteren vurdert klagen, og klagen har ikke ført fram. Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak om utbygging.

Statsforvalteren legger avgjørende vekt på at arealdisponering beror på lokalpolitisk skjønn, og mener at hensynet til naturverdier ble tilstrekkelig vurdert i selve reguleringsprosessen.

Dessverre tar ikke Statsforvalteren opp hovedpoenget vårt, om at naturverdiene ble kartlagt for sent. Da hadde kommunen i praksis allerede låst seg til å bygge «Det gode nabolag» på denne tomten.

Statsforvalteren mener videre at det ikke er dokumentert at vurdering av andre tomter ville gitt et annet resultat når det gjelder vedtaket om utbygging.

Naturverdiene har tapt på nytt.