Veterinærhøyskolen på Adamstuen

Uttalelse om utvikling av området rundt Veterinærhøyskolen på Adamstuen

Uttalelse om utvikling av området rundt Veterinærhøyskolen på Adamstuen

Bakgrunn

Veterinærhøyskolen har flyttet fra Adamstuen til Ås og Oslo kommune kjøpte eiendommen desember 2021. Dette gir mange spennende muligheter for utvikling. Området er todelt, et grøntområde i nord og et institusjonsområde i sør.

Historisk har det i driften på eiendommen, hele tiden vært hage, dyrkingsareal, lek og opphold, bl.a. fotballbane, volleyballbane, grillplass, skibakke, akebakke, snølek og dyreinnhegninger. Selv om området ikke har vært regulert til offentlig friområde, er det brukt som det, og under koronaepidemien har det fått en enda større bruksverdi for alle.

I den nordlige delen av planområdet er det en frittliggende bebyggelse og to barnehager. Nordøst for planområdet er det en større barnehage. Resten av denne nordlige delen er i bruk som park. Det er store verneverdige trær på området. En lønneallé fører opp til den vernede Lindern gård. Rundt gården er det bla. eplehage og parsellhage som bidrar til at parken fremstår frodig og rik og gir identitet og nabolagskvaliteter til området.

Den sørlige delen av institusjonsområde var inngjerdet på grunn av dyr. Det fredete skoleanlegget med sin strengt symmetriske form er et landemerke. Tilnærmet all bebyggelse innenfor planområdet er i ulik grad bevaringsverdig.

Vi må styrke bynaturen

Området er et viktig knutepunkt i bynaturen. Grøntdragene fra Marienlyst over Ullevål og videre til Idioten og St. Hanshaugen, eller over Geitmyra, Lovisenberg og ned til Iladalen er bare noen av grønne korridorer i et nettverk som må utvikles, ikke nedbygges. Vi vil ha en natur i byen som er nær oss, som gir oss opplevelser, der vi kan spasere og finne ro, og som samtidig er livsviktige for byens flora og fauna.

Oslos myndigheter må ta klare grep for å styre utviklingen til beste for livsmiljøet og byens borgere så dette grønne nettverket må videreutvikles, ikke raseres.

Kommuneplanen må sette klare krav til utnyttelsesgrad, bolighøyder og blågrønn faktor som tar hensyn til denne delen av byens særegne natur og miljø. Hvis det blir fortetting på Ullevål Sykehusområde, blir det også behov for større friområder.

Området må bli en bydelspark!

Naturvernforbundet Oslo Nord mener at det må etableres en bydelspark med tilstrekkelig størrelse og høy kvalitet som kan kombinere både bevaring av grøntområdet og utviklingen av park og møteplass og slik gi synergieffekt både til kulturmiljø, lokalmiljø og bydelene. Her bør det bli plass til både miniskog, parsellhager/ dyrkekasser og slåtteenger til glede for dyr og insekter.

Her kan man blant annet:

  • Tilrettelegge for videre dyrehold. Dyr i innhegningene gir parken en ekstra kvalitet. Lokaler og innhegninger egner seg godt for eksempel for en bybondegård som også kan omfatte oppdyrking av deler av området, drevet av «andelsbønder» fra nærområdet
  • De verneverdige byggene i randsonen til planområdet bør inngå i det offentlige friområdet eller tilknyttes som en del av grønnstrukturen
  • Oslo Met, UIO, Det odontologiske fakultet og andre store skoler i ligger i området omkring, og studenter og elever bruker området daglig. Dette er innbyggere med dårlig råd og som flytter oftere. Blant annet derfor bør det settes av lokaler for ombruk og reparasjon i lokalene
  • Lokalene som har huset en smådyrklinikk, kan egne som ressurssenter for rehabilitering av ville dyr som trenger hjelp pga. skader eller liknend
  • Området egner seg godt til overvannshåndtering og bør kunne avlaste Bislettbekkens løp syd for området og øke områdets blågrønne faktor

Mvh

NATURVERNFORBUNDET I OSLO NORD

Karina Sætersdal Nilssen Styreleder