Bossets historie

Hva har vi gjort med det vi ikke trenger lenger? Bosset i Bergen har vært en ressurs og en plage.

hest og kjerre. Når det ringes med bjellen, vet alle at bosset skal hentesUkjent fotograf / Universitetsbiblioteket UIB
BIR sitt bygg i Bergen sentrum, Vestlendingenes egen miljøbedriftMona Maria Løberg

Jeg går til BIR sitt nye bygg på Nygårdstangen, et bygg hvor kontordelen har fått sertifiseringen BREEAM-NOR Excellent. «Vestlendingene egen miljøbedrift. Alt har verdi» står det i store bokstaver på fronten. BIR er selskapet som tar imot og behandler bosset fra 383 000 innbyggere i vår region. De driver et forbrenningsanlegg, har samarbeid med Eviny om fjernvarme, og er i gang med å etablere et biogassanlegg på Voss. Blant annet.

Inne treffer jeg Toralf Igesund, som er seniorrådgiver i utviklingsavdelingen i BIR. Han har jobbet i BIR siden 1992, så han kjenner historien godt. Han starter med å fortelle at man i riktig gamle dager kastet bosset til grisen eller hunden.

Toralf Igesund, BIR, har jobbet med bosset fra Bergen siden 1992Mona Maria Løberg

– Det var ikke innsamling av avfall, fordi det var ikke så mye som ble oppfattet som boss, sier han.

Etter hvert endret samfunnet seg, og man så behovet for å samle inn søpla. Men det stod ikke så godt til med byens renovasjonsvesen på 1820-tallet, kan Egil Ertresvaag fortelle i Bergen bys historie bind III. Kommunen hadde overlatt nattrenovasjonen til en privat renovatør, som selv fjernet innholdet av utedoene rundt om i byen. Det ble fraktet til prammer ved Dreggen, Torvet, Muren og Nyallmenning. Tre ganger i uken ble det slept ut på fjorden og hevet på sjøen. Annet avfall ble fraktet til Nøstet og kastet i sjøen.

Kloakk ble vanligere i 1850-årene, som gikk direkte ut i Vågen eller Lille Lungegård hvor det forurenset havnebassenget. Dagrenovasjonen ble utført av innleide folk, «som regel fanger fra Bergenshus festning eller arrestanter fra Tukthuset». Bosset ble samlet på søppelplasser på ulike steder i byens utkanter.

Bergenserne trengte rent vann og bedre håndtering av bosset. KoleralasarettKnud Knudsen (1865) / Bergen byarkiv.

Da koleraen kom til Bergen

Men mye endret seg da koleraen kom til Bergen i slutten av året 1848. Den dødelige sykdommen spredte seg raskt, først til fattighuset Asylet hvor sykdommen gikk fra rom til rom, så til De sjøfarendes Fattighus og så til Tvangsarbeideranstalten, før en av de smittede besøkte slektninger på Nordnes og tok koleraen med til smugene der. På fire måneder døde cirka 600 av 1000 smittede.

Noe måtte gjøres. En sunnhetskommisjon og tre lasaretter ble opprettet. På disse sykehusene førte koleralegene sykeprotokoller, som ga grunnlaget for forståelsen av epidemiske sykdommer. Man begynte å forstå at de dårlige boforholdene og sanitære forhold blant fattige og arbeiderklassen, hadde betydning for at sykdommen spredde seg.

Robert Seymour / The National Library of Medicine

Den manglende avfallshåndteringen hadde også påvirkning på folkehelsen. I sunnhetsloven fra 1860 skulle sunnhetskommisjonen se på hva som har innflytelse på innbyggernes sunnhet. Byen fikk forskrifter om renhold av gater og gårdsplasser.

– Vi var inspirert av det vi så i London. Vi så en sammenheng mellom smittespredning og forurensede brønner, forteller Toralf Igesund. Det ble grunnlaget for offentlig dagrenovasjon.

– John Snow, fikk helgenstatus i renovasjonsbransjen, og det ble fanget opp i Bergen, forteller han.

John SnowUkjent / Wikipedia

John Snow var en engelsk lege og blir i dag ansett for å være en av grunnleggerne av moderne epidemiologi. Da koleraen slo ut i Soho i London i 1854, var den rådende teorien at utbruddet kom fra «miasmer», forurenset luft. Men dette stemte ikke, mente Snow og skrev i 1849 at smitten kom fra en offentlig vannpumpe.

Charles Cheffins

Han ble motarbeidet av lokale myndigheter og vannverket, men klarte å dokumentere at nesten alle dødsfallene av kolera var i nærheten av brønnen, eller at de smittede hadde drukket av den. Og etter Snows død oppdaget Robert Koch at kolera skyldes en vannbåren bakterie. Snow sitt arbeid førte til en stor forbedring i folkehelsearbeidet rundt om i verden.

Til Breiviken med vogn og båt

I 1881 ble Bergens renovasjonsvesen etablert. De private renovatørene ble avskjediget, og kommunen tok over all renovasjonen.

bosset hentes med hest og kjerreRalph L. Wilson / Universitetsbiblioteket UIB

– Det har vært en voldsom utvikling, forteller Toralf. I starten var det hest og kjerre, helt til de første bilene ble kjøpt inn.

Også båt var et viktig transportmiddel.

6000 kagger ble tømt hver 14. dag, og massen ble sendt til en pudrettfabrikk i Breiviken. Der ble avfallet fra doene blandet inn med kalk og myrjord, og ble til verdifull gjødsel. Det skulle gjøre nytte i jordbruket.

I 1933 vies en hel side i BT til å fortelle om pudrettfabrikken «som med et fint ord kalles destruksjonsanstalten og i vulgær tale rett og slett Breiviken». Doene ble tømt og sendt hit, men det var ikke lenger «pudrettfabrikasjon». Da plantesykdommen «poteteskreften kom, ble pudretten møtt med en visstnok ikke ugrunnet mistilit». Salget av pudrett sluttet i 1929, men det ble fortsatt tatt imot kagger fra bergenserne. Dette holdt de på med til 1962, før det ble bygd en ny og effektiv tømmestasjon som var i drift til 1998.

Atelier KK / Universitetsbiblioteket UIB

«Nogen av oss har såkalt vannklosett» står det i samme artikkel, men det var ikke «slike moderne innretninger» som bidro til bedriften i Breiviken. Det var kaggene fra de uten innlagt vann som ble sendt dit.

Bossmannen ringer gaten op av søvnen

Skribenten i Bergens Tidende beskriver det hele så malerisk:

Ukjent fotograf / Universitetsbiblioteket UIB

«Så kommer bossmannen en tidlig morgenstund og ringer hele gaten op av søvnen og henter bidragene til Kollevåg. Og så kommer nattrenovasjonen senkveldes efter kaggene hos dem som ikke har water, de skal til Breiviken. (…) Så kommer tredje – doprammene, som fra et halvt snes kaier har sin daglige rute på Breiviken. Om disse er der kort å si, at de er lave, tungtflytende og lite egnet til lystturer eller søndagsutflukter for sangforeningen Ørnen; de ligger sine reglementerte timer ved kaien; fylles av smått og stort og blir hentet av en liten men sterk slepebåt. Og havner i Breiviken.»

Stedet var en «illeluktende pøl», hvor svarte kråker kretset om bergensernes avfall. Inne i kummen er det en rist som går frem og tilbake, til alt er smadret, og etter 6 timer gikk alt innholdet i fjorden. Men risten er «innfiltret av tøifiller, kjøttben, blikkbokser og annet rask som ikke lar sig opløse og som selvsagt hindrer risten i å arbeide til kommunens fulle tilfredshet». Folk må ikke kaste slikt i kaggene, skal formannen ha sagt.

Det var ikke lett å sortere rett før, den gang heller.

Hva skjer så med rasket som havner i rista? «Dette rask kjøres sammen med annet boss lenger ut på stranden og lempes på sjøen. (…) Sjøen skyller selvsagt op igjen en god del av det som lempes uti, og stranden ligger der som et opslått konverasjonsleksikon – der er alt fra sjokoladepapir, appelsinskall, korker og gummiartikler til gryter, nattpotter og utrangerte barnevogner».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bergens Tidende Arkiv
Fyldig artikkel i Bergens Tidende om pudrettfabrikken i Breiveiken, datert 11.02.1933.

Fra 1929 ble søpla fra Bergen sendt med båt til Kollevåg på Askøy, eller «Kollevåg bay – som renovasjonsarbeiderne kaller det». Det ble anslått at den ville være åpen for søppel bortimot et snes år til. Det fortsatte mye lenger, helt til 1975.

Bosset dukker opp igjen

I 1979 begynte arbeidet med å rehabilitere området, og de unge som besøker friluftsområdet i dag kan vel vanskelig se for seg at dette var søppelplassen til Bergens befolkning.

Bosset ble sendt med båt til Kollevåg på Askøy utenfor BergenBergen og Omland Friluftsråd

Bosset ligger der fortsatt, og ble tildekket i 1982, 2005 og senest i 2018, men i 2020 var store deler av sanden borte. I 2013 varslet Miljødirektoratet at Bergen kommune måtte undersøke situasjonen i Kollevåg. Økningen av det kreftfremkallende stoffet PCB var urovekkenede høyt. I 2014 sa kommunen at bosset kom opp noen steder. Det var også var bekymring for at det lå miljøgifter i det gamle deponiet, og at dette kunne spre seg. 

I 2016 testet forskere vannkvaliteten, og satte ut hundre torsk i bur ved Kollevåg. Etter seks uker viste fisken tegn på miljøstress. Leveren var påvirket, den hadde dårlig vekst og det ble påvist PAH-forbindelser i gallen. «Sjøbunnen i Kollevåg har hele spekteret av gamle forurensningssynder, som PCB, tungmetaller, sprøytemidler og bromerte flammehemmere, sa professor i miljøtoksikologi Anders Goksøyr til BT den gang.

Renholdsverket tømmet bosset i Slettebakken deponiUkjent fotograf / Arkivet etter Bergen Renholdsverk / Bergen byarkiv

Sanering av Slettebakken deponi

Tildekking er ikke en endelig løsning. På Slettebakken i Bergen har man valgt å gjøre en mye grundigere og mer varig jobb. Avfallsdeponiet som var i bruk fra 1940-1961 blir nå sanert og er det første deponiet i Norge som blir gravd opp og sortert på stedet.

Bergen Byarkiv skriver i artikkelen Bossfyllingen på Slettebakksmyren at Bergen og Årstad måtte håndtere en stadig økende avfallsmengde. På 1930-tallet begynte planleggingen av en ny fylling, men da krigen brøt ut i 1940 ble det problemer med å gjennomføre renovasjon. Sjøtransporten til Kollevåg stoppet opp. Det førte til at Slettebakksmyren måtte tas i bruk før drenering og tilrettelegging var fullført. Det ble ingen oppsamling for sigevann, så deponiet har forurenset Tveitevannet. I dag er det et av Norges mest forurensede vann av miljøgiften PCB.

Kompostanlegget

Bosset fra Bergenserne ble også brent i Grønneviksøren. Det hadde det gjort fra 1917. Men rundt 1930 var man lei av røyken, brannfaren og den økte mengden med søppel. Et komposteringsanlegg for husholdsningsavfall skulle gjøre susen! På grunn av krigen ble ikke Danoanlegget innviet før i 1960. Det tok imot avfall fra hele kommunen, men ble ingen suksess. Det var lite etterspørsel etter kompost, og virksomheten stoppet i 1979.

danoanlegget, boss ble tatt i mot, behandlet og solgt som kompost

Bosskrisen på 90-tallet

Det ble ikke mindre søppel. Derimot, var Bergen på vei mot en bosskrise, meldte BT 14. november 1992. Deponiet i Rådalen kom til å bli fullt, før en ny avfallsløsning var på plass. Skulle man deponere videre? Og hvor skulle den nye fyllplassen ligge? Eller skulle bosset brennes?

Men det var ikke alle som var så glad for planene om et stort forbrenningsanlegg, minnes Toralf Igesund.

– Kurt Oddekalv mente at man heller skulle sortere oss ut av problemet. Men vi mente at vi var nødt til å bygge forbrenningsanlegg.

Toralf Igesund, BIR

– Det var en kamp som tok lang tid. Og en nesten like stor sak som Bybanen er i dag, forteller Toralf.

Det var også andre løsninger som ble fremmet. Dick Winkler i Cirrus foreslo et deponi i fjellet hvor bosset senere kunne hentes ut for å foredles. Matavfallet kunne samles i en silo i en fjellhall.

Det var Kurt Oddekalv positiv til, fordi det ville gi kommunen en tenkepause til å høste erfaringer med resirkulering av bosset. Dette var det siste året han ledet organisasjonen vår, før han i 1993 startet sin egen organisasjon: Miljøvernforbundet.

Bergens Tidende Arkiv

Vi i Naturvernforbundet var ikke helt enig med oss selv. Vi har ikke råd til å «starte opp et miljøsvineri som et nytt stort avfallsdeponi eller forbrenningsanlegg vil representere», skrev vi i BT mars 1992.

Men senere samme året foreslo vi en annen løsning med et mindre avfallsdeponi og resirkuleringsanlegg i Skeisåsen/Rådalen i Bergen.

Vi ga fortsatt et kontant nei til et stort forbrenningsanlegg. «Ved å satse på et resirkuleringsanlegg vil Bergen leve opp til sin ambisjon om å være landets fremste miljøby», uttalte vi til BT i oktober 1992. Avfall er en ressurs, og derfor ønsket vi en satsing på kildesortering. Og så lenge vi hadde mulighet til å deponere eller brenne bosset, ville man ikke bli motivert til å å øke resirkuleringsprosenten.

Det var også foreslått å anlegge et deponi i Langevatn, som vi også avviste med hensyn til truede fuglearter.

Ønsket et lite forbrenningsanlegg

BIR var ikke alene om å ønske seg et forbrenningsanlegg. Også Terje Aasen, miljøvernsjef i Bergen kommune, var positiv til det. Han så for seg et mindre anlegg som kunne ta imot 90.0000 tonn avfall i året, som kunne fungere optimalt også med mindre avfall. Da kunne kommunen fortsatt «bruke juridiske og økonomiske virkemidler for å presse graden av gjenvinning så høyt som mulig». Samtidig ville et sentralt komposteringsanlegg være aktuelt.

Det ble også argumentert om at forbrenningsanlegget ville være det miljøvennlige valget, fordi forbrenningen ville kraftig redusere utslippene av dioksiner.

Forbrenningsanlegget kom i drift i 1999, og i dag har det kapasitet til å ta imot 200.000 tonn restavfall årlig.

Bosset plukkes opp av grabben i forbrenningsanlegget til BIRCecilie Bannow / BIR

I 2022 ble 55% av innsamlet avfall i BIR-kommunene brent i forbrenningsanlegget i Rådalen. Takket være samarbeid med Eviny, utnyttes varmen i et fjernvarmeanlegg. Det er veldig bra at varmen ikke går til spille, men det er ikke til å stikke under en stol at forbrenningsanlegget i Rådalen er det største punktutslippet i Bergen. 260.000 tonn CO2 slippes ut hvert eneste år. Vårt forbruk gir store klimagassutslipp.

Spillvarme

Når vi bruker en maskin, eller en annen prosess som bruker energi, blir det samtidig produsert varme. Vi kaller det ‘spillvarme’ når dette biproduktet ikke blir utnyttet, men går tapt til omgivelsene. Forbrenningsanlegget i Rådalen brenner ca 28 tonn søppel hver time. Varmen fra denne prosessen til å fordampe vann og gir strøm og varme på fjernvarmenettet. Det gir varme til 25.000 husstander og strøm til nesten 4000 husstander.

En løsning som vil bøte på utslippet, er å bygge et karbonfangstanlegg tilknytta forbrenningsanlegget. BIR ser for seg å starte med å fange 100.000 tonn CO2 i året. På sikt kan kanskje alt fanges. Karbonet som fanges er planlagt lagret i havbunnen på norsk sokkel. Men det er dyrt. Anlegget er estimert å koste 1 milliard kroner.

Venter på nye EU-krav

Det er også mange endringer som skjer i lovverket nå.

– Mange sitter på gjerdet. De venter på kravene som er ventet å komme, etter at EU har innført en del nye regler for avfallshåndtering og krav til hvordan produkter skal utformes, forteller Toralf.

Målet med lovendringene, er å minske avfallsmengdene og øke gjenvinningsgraden. Norge følger EU-reglementet ganske tett, men må tilpasses det norske lovverket.

– Vi har høye krav til sortering, men ingen har kommet i mål. En del sier at vi er nødt til å ettersortere restavfallet for å ta ut flere fraksjoner avfall. Men de er kostbare. Det er delte meninger i BIR om det er riktig å bygge et ettersorteringsanlegg.

– Produsentene skal kanskje også få et ansvar, så de må ta en del av regningen. Og det er heller ikke avklart, sier han.

Strengere krav

I 2022 ble 26,4 prosent av alt husholdningsavfall som BIR mottok materialgjenvunnet. Dette er en samlet prosent av avfallstypene matavfall, papp og papir, plast, glass- og metallemballasje, EE-avfall, skrapjern, dekk med felg, park- og hageavfall, og gips. Nasjonalt ble 36% av husholdningsavfallet ombrukt eller materialgjenvunnet.  

I 2023 kom det for første gang lovkrav for kommunene om at matavfall, hageavfall og plastavfall fra husholdninger skal kildesorteres. I årene fremover innføres det for første gang også krav til hvor mye som må sorteres ut av disse avfallstypene til materialgjenvinning. Det første målkravet trer i kraft i 2025, da skal minst 55% av alt matavfall kildesorteres. I 2028 kommer det også målkrav for plast, da skal minst 50% av alt plastavfall kildesorteres. I tillegg er det ventet nye krav fra EU de kommende årene som setter strengere krav til hvor stor andel av plasten som må materialgjenvinnes.   

Krav til kildesortering 

Matavfall 
2023: Kildesortering 
2025: 55 prosent 
2030: 60 prosent 
2035: 70 prosent 

Plastavfall som kan materialgjenvinnes 
2023: Kildesortering 
2028: 50 prosent 
2030: 60 prosent 
2035: 70 prosent 

Kilde: Miljødirektoratet 2023: Veileder: Utsortering og materialgjenvinning av avfall, Avfallstyper og krav til utsortering  

Heller gulrot, enn pisk

– Den dagen vi begynte med fleksibelt gebyr, begynte vi med en digital reise, forteller Toralf.

De som setter ut dunken med restavfall sjeldnere, får lavere regning. Folk ble flinkere til å sortere bosset, når det lønte seg økonomisk.

– Men det er fortsatt ikke godt nok. Vi må teste ulike virkemidler. Det kommer til å bli veldig krevende fremover. Vi tror på mer gulrot, og ikke så mye på pisk.

BIR kunne sendt folk ut på tilsyn, banket på døra og sjekket hvor godt den enkelte husstand sorterer.

– Men det er enormt ressurskrevende, sier han.

BIR vil heller følge opp med gulrot. Si at «du er flink!». Men det krever at man må identifisere hvor flink den enkelte er. Det innebærer en god del datainnsamling, så man kan skreddersy oppfølgingen.

Toralf Igesund på frokostmøte om plast under GjenbruksukenMona Maria Løberg

BIR kunne laget en app, men Toralf er usikker på om folk ville bruke den.

– Vil de følge med på hvor flinke de er til å sortere riktig? Hvor mye ressurser skal vi legge inn i det? Vi kan ikke lage et system som det er ekstremt lav interesse for.

bosset har fått ny merkeordning, emballasje

Den nye merkeordningen tror han imidlertid har vært positivt. Merkene viser enkelt hvordan produktet skal gjenvinnes. Som plast? Som restavfall? Det gjør det lettere for folk å forstå hvordan det skal sorteres.

– Jeg er helt sikkert på at det har effekt, sier Toralf.

De nye symbolene og fargene som har kommet på emballasjen, tas i bruk i hele Norden. Også EU vurderer å iverksette det i sine medlemsland. En del land kommer nok uansett til å ta dem i bruk.

Alt må ha en adresse

BIR er opptatt av sirkulærøkonomi, og vil bidra for å gjøre avfall til en ressurs. Hva legger BIR i dette begrepet?

– Det har vi fundert mye på. Vi skal utnytte alle ressurser. Ikke bare materialgjenvinne. Vi har snakka med mange i avfallskjeden. Hvert material må ha sin egen verdikjede. Og du må snakke med de som designer og lager produktene. Vi må snakke og tenke mer tverrfaglig, enn det vi har vært vant til.

– Vi har nesten ingen verdikjeder som er sirkulære i dag, påpeker Toralf.

Metall kan enkelt smeltes om, men slik er det ikke for alle produkter. Mange produkter er vanskelig å gjenvinne fordi det inneholder ulike typer materialer som er vanskelig å skille fra hverandre. Da er det vanskelig å lage kretsløp.

– I dag kan man for eksempel ha spillvarme, eller overskudd av et materiale. I dag er det lov, men i en sirkulær økonomi kan ikke det være lov. Da må alt ha en adresse, mener Toralf.

– Vi kan ikke fortsette som før.

Bosset i Bergen øker

I 2022 mottok BIR 376 kg avfall per innbygger i regionen, litt mindre enn landsgjennomsnittet. Husholdningene er flinkere, og i dag kaster vi cirka like mye som i 2010.

Men det store bildet er ikke like muntert. De totale avfallsmengdene har i følge SSB økt de siste årene, og det skyldes mye mer avfall fra bygg- og anleggsnæringene. Og hvis vi sammenligner med 1995, så har avfallsmengdene økt ganske jevnt og trutt.

– Det er masseproduksjon av tekstiler, og økt forbruk, mener Toralf.

– Noe må gjøres, men ingen ønsker seg tilbake til en tid med så få ting.

Repareringskultur

Toralf fortsetter med å fortelle om besteforeldrene, at de vokste opp i en annen tid med andre holdninger.

– Alt skulle tas vare på. Det var mye fattigdom, men vi fikset og tok vare på klærne. Vi lagde klær og ski selv. Vi skulle heller reparere enn å kjøpe nytt.

BIR har fokus på ombruk i gjenbruksuken, men BIR løser ikke problemet alene. Det er viktig at vi snakker om dette, og hvorfor det er sånn.

gjenbruksuken

– Problemet er at det er for dyrt å reparere, mener Toralf.

– Vi må jobbe for å avlære oss «bruk og kast». Men vi er et høykostland, og det er vanskelig å få det til. Fordi nye ting er så billig fordi det er kjøpes i et lavkostland.

– Tenk om det kan bli lønnsomt å reparere! bryter han ut. Og så må produktene være mulig å reparere, påpeker han.

Andre løsninger som han trekker frem, er muligheten for å leie ting.

– Abonnere på tøy eller utstyr. Vi må ikke eie alt. Sånne modeller kan også være interessante.

– De yngre er mer åpen for å ikke eie bil eller hytte, men ha tilgang til det gjennom å leie.

Snakke med nye bransjer

BIR har kontakt med andre renovasjonsbedrifter, og de lærer av hverandre. Det er jo ikke konkurranse mellom de interkommunale renovasjonsselskapene, så de har alt å vinne på å dele erfaringer.

Det er mange spennende prosjekter på gang. De har startet samarbeid med Invertapro, som dyrker insekter for å få protein. Til sammenligning gir 4-5 kg fôr 1 kg kjøtt storfe, eller 1,5 kg fôr for å produsere 1 kg laksekjøtt. Men når man produserer insekter er det veldig lite svinn, bortimot 1 kg fôr til 1 kg insekt. Det krever også lite arealer og lite vann.

De planlegger også å lage et biogassanlegg på Voss. Da kan de ta imot kumøkk og matavfall samlet i papirposer. Ut fra dette kan de produsere biogass. Bioresten blir til gjødsel, som kan erstatte dagens gjødselprodukter.

Toralf ser for seg at det vil skje mye innovasjon i samarbeid med andre i fremtiden. Hvem ser han opp til? Tyskland og Nederland ligger fortsatt i front.  

– Men vi har ingenting å skamme oss over, avslutter han.

Støttespillere i Plastjakten Hordaland 2024

Logo-RGB-bredde-Bergenkommune
hmf_logo_green_rgb (2)
MARFO_logo_horisontal_RGB_NY_PNG
Vestland fylkeskommune_PIX_RGB
Grafikk NaturVest-podden

NaturVest-podden

En podcast om natur og klima fra Naturvernforbundet Hordaland.