Bybane haster – ikke motorvei

Gi prioritet til skinnegående transport.

Bybanen i Bergen sentrumFoto: Mona Maria Løberg

Kampen om begrensede midler i Nasjonal Transportplan (NTP) er nå inne i siste fase. I mange år har fremkommelighet vært viktigste mål i NTP. Miljø har vært et annet mål i NTP-arbeidet, men dette konkurrerende målet har alltid vært underordnet fremkommelighet. Ødeleggelse av naturmangfold og klima har vært lite vektlagt sammenlignet med tiltak som gir raskest fremkommelighet. Konkurransekraft for næringslivet har vært et mye brukt argument for raske veier.

Nye standarder med brede motorveier har gjort denne ubalansen mellom miljø og vegbygging verre enn på lenge.  4-felt med 110 km/t raserer langt mer natur enn veibygging gjorde tidligere. Norsk samferdselspolitikk trenger en dramatisk vending.

Moratorium: Sett all bygging og planlegging av motorvei på pause

I dag er de store naturødeleggelsene fra bygging av Europavei E18 på Sørlandet synlige. Regjeringen har valgt å bygge motorvei gjennom Lågendeltaet: Området hadde den sterkeste vernestatus Norge kan gi. I vårt fylke planlegger Statens vegvesen (SVV) fire felt for E39 med 110 eller 100 km/t for Hordfast og en forlengelse sørover med tilsvarende ødeleggelser mellom Bokn og Bømlafjorden.

Fjordkryssing og 4-feltsmotorvei med Hordfast er totalt unødvendig. Risikoen med prosjektet er dramatisk: De tre viktigste risikoer er kostnadseksplosjon, store klimautslipp og dramatiske naturødeleggelser. Basert på erfaringer fra andre store vegprosjekt, er det er sannsynlig at Hordfast ender med en prislapp på minst 60-70 mrd. Da kan Vestlandet glemme de fleste andre viktige samferdselsprosjekt som skal sikre innbyggerne trygge, rassikre veier med gul midtstripe, og gi bedre kollektivtilbud med jernbane og bybane.

Klimautslipp (og energibruk) bare fra byggefasen er svært store. Oppdaterte anslag fra Vegvesenet gir utslipp for areal- og bygging gir nær 1,3 million tonn CO2, noe som tilsvarer hele 573 000 flyreiser mellom Bergen-Stavanger. Med dagens trafikk tilsvarer det hele 72 år med flyreiser frem i tid!

Omfanget av naturødeleggelsene er det ingen som lenger benekter. Til sammen 647 fotballbaner med natur og dyrket mark forsvinner, hvorav hele 240 fotballbaner med svært verdifull natur.

Gi prioritet til skinnegående transport

Transport står for vel 30 prosent av klimagassutslippene i Norge. Jernbanen er nesten utslippsfri i drift. I praksis kommer alle transportutslipp i dag fra bil, lastebil, båt og fly. En reisende t/r mellom Oslo og Bergen som tar tog, slipper ut 7 kg CO2 for hver passasjer. Utslipp er dobbelt så høyt ved bruk av elbil, vel 8 ganger så høyt CO2 med fly og 12 ganger så stort utslipp med karbondrevet bil (https://klimatsmartsemester.se/)

Bygg Bybanen mot Åsane i to faser

Bybanen til Åsane er et viktig natur- og klimaprosjekt i Bergen. Den er et arealgjerrig kollektivtilbud. Vestland fylkeskommune i forståelse med Bergen kommune planlegger nå å påbegynne linje 3 fra sentrum til Amalie Skrams vei i påvente av ferdigstilling av forlenget Fløyfjellstunnel. Naturvernforbundet i Hordaland støtter denne planen for å sikre økonomiske rammer i NTP, for å ikke miste tid til fremdrift og ikke miste dyktige fagfolk i Bybanen utbygging.

Bygging av Bybane linje 3 er i dag også eneste realistiske plan som sikrer en god sykkelveg mot nord.


Dette er en av fem uttalelser som ble vedtatt på årsmøtet i Naturvernforbundet Hordaland i 2024. Les pressemeldingen