Dette er Fosen-saken

Naturvernere og samer fra Bergen demonstrerer mot menneskerettighetsbruddet på Fosen.

fosendommen

Nå er det snart 2 år siden Høyesterett slo fast at konsesjonen til vindindustri på Fosen var ugyldig. 2 år har gått, og det finnes ingen plan for å følge den opp. Store naturinngrep, på reindriftssamenes bekostning.

Støtt aksjonistene fra Bergen

Bergen Natur og Ungdom og Bergen Sameforening satt opp buss og organiserte turen til Oslo for å aksjonere mot uretten 11. oktober. Ungdommer, foreldre og pensjonister har nå reist til Oslo for å si i fra om denne uretten. Du kan støtte dem ved å gi penger via spleisen de har satt opp. Det går til å dekke reisekostnadene.

Vi er 30 stykker fra Bergen så nesten full buss. Har vært en magisk dag, masse fine folk, lavvoer ned hele Karl Johans gate som fra nå av kalles Elsa Laulas gate.

Soljbjørg Marjala
Vindkraft på Storheia, FosensakenMona Maria Løberg

Dette er Fosen-saken

Det hele startet i 1999. Hydro Energi dro til Fosenhalvøya og gjorde vindmålinger. I 2006 ble det sendt inn en fellessøknad for å bygge flere vindkraftverk, inkludert Storheia i Åfjord. I 2008 søkte utbyggerne om å få bygge og drifte vindkraftverkene. NVE ga tillatelse i 2010. De mottok mange klager fra en rekke organisasjoner og personer, blant annet lokale reindriftsutøvere, Sametinget og Naturvernforbundet.

Til tross for mange klager, kom godkjenningen i 2013 fra daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe. Mellom 2016-2019 ble det satt opp 80 vindturbiner og 60 km vei i fjellet på Fosen (Storheia og Roan i Trøndelag). Norges største vindindustrianlegg var et faktum. Midt i Fosen reindriftsdistrikt.

Saken endte i Høyesterett i 2021, som sa at vindkraftanleggene var et brudd på artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Der står det at personer som tilhører etniske, religiøse eller språklige minoriteter ikke skal nektes retten til å utøve egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk. I oktober kom dommen, som konstaterte at vindkraftutbyggingen var ugyldig fordi de krenker reindriftssamers rett til utøvelse av kultur.

Vindkraftverkene er fortsatt i drift, to år etter dommen.

Fortsatt finnes det ingen plan for hvordan dommen skal følges opp. Naturvernforbundet støtter aksjonistene, og mener det er grunnleggende uradikalt å kreve at en Høyesterettsdom skal følges opp. Reindriftsområdene må restaureres og tilbakeføres til reindriften.

Vindkraft kan være miljøvennlig, men områdene på Fosen er helt feil sted. Man kan ikke redde klimaet, ved å ødelegge natur. Vi må redde begge deler. Og det må aldri gå på bekostning av urfolk sine rettigheter.