En statusoppdatering om gondol til Rossnos

I 2020 ble Hardanger Lift etablert av Norwegian Experience. Dette er status.

Rossnos om vinterenChristen Winterthun

Rossnos er den høyeste fjelltoppen i Odda sitt nærområde og ruver 1408 meter over havet, på østsiden av Odda sentrum. Rossnos ligger i randsonen av Hardangervidda nasjonalpark, som kommunen har et særlig ansvar å forvalte. Arealmessig er Ullensvang kommune Norges største sør for Dovre. Høyfjellsplatået huser bl.a. den største villreinstammen i Europa på rundt 5 000 dyr, som nå er rødlistet.

Rossnos i solenChristen Winterthun

Steile fronter

I 2020 ble Hardanger Lift etablert av Norwegian Experience og Ullensvang kommune med delt oppstartskapital. Planen var å etablere gondolbane fra «skalltaket» på den gamle smelteverkstomta i Odda sentrum og til toppen av Rossnos.

Planene har vært sterkt debattert i kommunen, med ja- og nei-grupper på i sosiale medier, og mange debattinnlegg i Hardanger Folkeblad. De steile frontene har også vært kommentert i regional- og nasjonalpressen. Særlig villreinproblematikken har vært sentral i kritikken av banen, med nedbygging av natur i randsonene. Resultatet av kommunevalget og meningsmålinger, viser sterk lokal motstand mot planene.

Banen er tenkt å frakte 110 000 personer til Rossnos hvert år, som er svært mange. Det kan bli en ny inngangsport til Hardangervidda.

100 merknader til planen

Våren 2022 la Hardanger Lift frem planforslaget for Ullensvang kommune, etter et positivt kommunestyrevedtak om å undersøke grunnlaget for en gondol noen år tidligere. Planforslaget støttet seg på en konsekvensutredning (KU). Under høringsrunden mottok kommunen godt over 100 merknader til planen, hvor de fleste stilte seg kritiske. Også NVE og Statsforvalteren i Vestland var kritiske og fremmet motsegn, førstnevnte ift. flodbølgeproblematikken i kommunen og sistnevnte særlig i forhold til villreinen.

Under høringsrunden mottok kommunen godt over 100 merknader til planen, hvor de fleste stilte seg kritiske.

Samtidig stilte de antatte grunneierne av Rossnos (Håvås Sameige) seg negative til banen, og nektet grunnavståelse. Dette medførte at en annen grunneier, Olav Ragde, som mente seg å være den rettmessige eieren av Rossnos, inngikk avtale med Hardanger Lift om grunnavståelse, og tok ut søksmål mot Håvås Sameige for å bevise sin eiendomsrett til fjellpartiet. Ragde var finansiert av Hardanger Lift/Norwegian Experience, og således indirekte av Ullensvang kommune.

Saken stanset

Gjennom 2022 og 2023 har debatten rast og både plansaken og søksmålet blitt behandlet. I plansaken stanset Statsforvalteren saken i realiteten med sitt motsegn. En meklingsrunde i mars 2023 mellom Hardanger Lift og Statsforvalteren endret ikke statens syn. Saken kan uansett vedtak hos Statsforvalteren løftes til departementsnivå, det har vi sett tidligere. Hardanger Lift har uansett varslet nytt planforslag våren 2024.

Høsten 2022 avsa jordskifteretten dom i saken om eierskapet til Rossnos, og gav sameiet fullt medhold. Saken ble av Ragde anket til lagmannsretten, som stadfestet dommen i august 2023. Ragde har nettopp anket dommen, på to grunnlag. Det er ikke sikkert at høyesterett tar saken til behandling, og i tilfellet av behandling må domstolen mene at saken har prinsipiell betydning. Dersom anken ikke tas til følge i høyesterett, må Hardanger Lift/Ullensvang kommune i så fall gå veien om ekspropriasjon.

Svekket gondolplan

Konklusjonen og status så langt er uansett at gondolplanene er vesentlig svekket, både gjeldende plansaken, eventuell kommunestyrebehandling og i eiendomsspørsmålet. Det er bra for naturen og vi håper det holder helt ut!

Tekst og foto: Christen Winterthun

Siste artikler fra NaturVest