Geologisk mangfold i planprosesser

Du kan bidra til å verne natur gjennom å registrere geologien der du bor og ferdes.

Av: Ragnhild Nabben og Sveinung Sundfør Sivertsen 

God dokumentasjon av naturmangfold er avgjørende for riktig vern av natur i forbindelse med utbygging av nye veier og bygg. De fleste vet at dette inkluderer rødlistede arter og viktige biotoper, men visste du at også geologisk mangfold skal tas med når man utreder konsekvenser av en utbygging? 

Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser og landformer, og prosessene som skaper dem. 

Geologisk mangfold er viktig i seg selv, som en kilde til historisk kunnskap, og som ressurs for biologisk mangfold. 

Koblingen mellom geologi og biologi 

Ulike arter lever i nær tilknytning til berggrunnen og løsmassene, og den store variasjonen i det biologisk mangfoldet i Norge er knyttet til den store variasjonen i geologi: 

Mange av artene og naturtypene som er sjeldne, er avhengige av spesielle forhold i berggrunnen, for eksempel kalkrik grunn. I noen naturtyper er sammensetningen av plante- og dyreliv avhengig av det hele tiden pågår geologiske prosesser som opprettholder en dynamikk i økosystemene. Rasmark og ravinedaler er eksempler på slike naturtyper. 

Du kan bidra 

kkurat som med annet naturmangfold, kan du selv bidra til registreringen av geologisk mangfold i form av geosteder og geotoper

En geotop er et «avgrenset område med en bestemt geologisk sammensetning». 

Et geosted er et sted som viser oss «geologiske fenomener, prosesser eller ressurser [som] kan omtales som geologisk arv». 

Geologisk arv kan være ting som «huler og grotter, jettegryter, markerte bergartsgrenser og markerte fjellformasjoner». Disse trenger ikke være unike i nasjonal sammenheng for at de skal tas hensyn til i en planprosess: det holder at de er av lokal interesse. 

Du finner mer om dette temaet og skjema for å registrere geosteder og geotoper på nettsidene til Norsk Geologisk undersøkelse