Miljøvennlig mat

Vi vil gi et nyansert bilde av matsystemet vårt, og øke kunnskapen om hva som er miljøvennlig matproduksjon.

miljøvennlig mat, gresset spirer, bakkeMona Maria Løberg

Matproduksjon krever energi, rent vann og god jord. Hva vi produserer – hvor og i hvilken skala – blir påvirket av politikken som føres, klima, energipriser. Og mye mer.

Måten vi produserer mat på vil påvirke natur og miljø, men det kan også gjøres tiltak som minsker klimagassutslipp og forurensning.

norsk matproduksjon, gras, rundballerMona Maria Løberg

I mange tiår har norsk landbrukspolitikk styrket de største brukene, som har ført til en massiv nedleggelse av mindre gårdsbruk. Det har også fått konsekvenser for naturen. Nå er det registrert 798 arter tilknyttet kulturlandskapet som truet av utryddelse. Disse kan bøndene være med å redde.

Vi vet også at omtrent 80% av bundet karbon finnes i jordsmonnet, og størstedelen av karbonlagringen i Norge finner vi i myr og i skjøttet kulturlandskap.

Hvordan kan vi sette en ny kurs, som sørger for at matjord bevares og holdes i hevd, og samtidig fremmer artsmangfoldet? Hvordan vil vi at fremtiden skal se ut?

Matdebatten i Norge er en jungel av påstander om hva man bør og ikke bør spise, hvor mye og hvorfor. Den kan oppleves som snever, villedende og forvirrende for mange.

Det er behov for å nyansere debatten for å komme fram til gode løsninger. Dette krever åpenhet, inkludering og konstruktive diskusjoner, der ulike stemmer blir hørt og flere får bidra med sin verdifulle kunnskap.

ku i eng, matproduksjonMona Maria Løberg

Miljøvennlig mat – vårt arbeid med mat

I 2023 startet vi opp prosjektet Miljøvennlig mat for å øke kunnskapen om hva som er miljøvennlig matproduksjon. Vi vil sette temaet på agendaen og bidra til at flere får et mer nyansert bilde av matproduksjon og matsystemet vårt. Vi ønsker dialog og kontakt med sentrale aktører.

Ansvarlig for prosjektet

Mona Maria Løberg
Epost: mm@naturvernforbundet.no
Telefon: 97684336.

Støttespillere i Miljøvennlig mat

Logo Bergen kommune

Andre prosjekter

Vi har erfaring med tematikken gjennom andre prosjekter. Bevaring gjennom skjøtsel er et prosjekt vi har drevet siden 2019, der vi blant annet har restaurert kystlynghei som er en trua naturtype. I prosjektet Kulturbetinget natur gjennomførte vi dybdeintervjuer med bønder. Arbeidet har inspirert oss til å se nærmere på matproduksjonen i Norge. De har også gitt oss verdifull kunnskap som blir nyttig i temaene vi skal undersøke.

Blomstereng på gårdenMona Maria Løberg