Hordfast ut. Største miljøseier i vår tid?

Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2025-2036 har flere gode nyheter for klima og natur.

ntp nasjonal transportplan

Hordfast ut – en miljøseier

Den viktigste er at det største prosjektet – Hordfast – rykker nedover på kandidatlisten. Naturødeleggelsene, klimautslippene, kostnadene og ønske om dramatisk trafikkøkning gjør at prosjektet ikke bare må bli utsatt. Det må bli kassert. Vi har ved flere anledninger forslått en alternativ plan for E39: Gul stripe mellom Kristiansand og Trondheim etter planleggingsstrategi 0+ og fortsatt fergeforbindelse over Bjørnafjorden. Det betyr at eksisterende vegnett som hovedregel skal bli tatt i bruk.

Den andre gode nyheten er at Regjeringen foreslår viktige investeringer i tog og elektrifisering av tog. Her vest er særlig  K5 Jernbane og rassikring mellom Arna og Stanghelle viktig.

Ny politisk retorikk om klima og miljø

Vi er glad for ny politisk retorikk: Ta vare på det vi har, utnytte bedre der vi kan, utbedre der vi må. Klima og natur får større oppmerksomhet i planen.

«1.3.2 Reduserte klimagassutslipp og økt hensyn til natur Nasjonal transportplan 2025–2036 skal bidra til å oppfylle Norges klima- og miljømål. Transportsektoren står for rundt en tredel av Norges klimagassutslipp. Regjeringen vil i planperioden rette innsatsen mot segmentene i transportsektoren som er forventet å ha store gjenstående utslipp etter 2030. Dette omfatter tunge kjøretøy på vei, anleggsmaskiner og sjøfart. Regjeringen vil også legge til rette for en omstilling av luftfarten til null- og lavutslippsløsninger.»

Vi savner stopp på all motorveiutbygging

Naturvernforbundet konkluderer med at: Klima- og naturkrisa krever kraftige samfunnsendringer innen 2030. Regjeringens transportplan tar noen små skritt i riktig retning, men bommer på den radikale kursendringen vi trenger.

Vi mener all videre motorveiutbygging bør bli skrinlagt i Norge. All motorveiplanlegging fra Bokn til Os E39 må bli avsluttet. De nye kravene fra Regjering til bruk av planmidler gjør slik planstopp rimelig og nødvendig. Det er oppsiktsvekkende at jernbanen er ute av fellesprosjektet på Ringerike – samtidig som motorveien blir beholdt.

To viktige endringer i Hordaland er nødvendig

For prosjektet K5 jernbane/E16 krever NVH at Trengereid -Stanghelle blir bygget i første byggefase, sammen med jernbanedelen Arna-Trengereid.

Ny motorvei Arna-Trengereid er unødvendig. Ingen motorvei vil også spare samfunnet for unødvendige utgifter.

Bybanen er kommet for dårlig ut i planene. NVH sitt årsmøte sist lørdag vedtok å støtte Vestland fylkeskommune sin plan om å bygge Bybanen som fase 1 fra sentrum til Amalie Skramsvei etter vedtatte planer.