Her er Eidsvoll-partiene som vil kjempe for naturen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har sendt ut en rekke spørsmål til de ulike partiene i Eidsvoll kommune. Nå har de fleste partiene gitt sine svar, som vi håper kan hjelpe deg til å ta gode valg for naturen når du skal stemme i kommunevalget til høsten. 

skogsvann

Spørsmålene våre dekker flere viktige temaer som er relevante for deg som bor i Eidsvoll kommune. Vi ønsker å gi en kort oppsummering av hva de ulike partiene mener om saker vi anser som viktige.

Arealforvaltning

FN gir oss 7 år på å snu klimautviklingen. Vern av naturen er en avgjørende forutsetning for å lykkes, og arealforvaltningen er nøkkelen til å stanse naturtapet.

I Norge har vi lenge trodd at vi har mye natur, og at det ikke spiller noen rolle om vi tar enda mer av den til menneskelige formål. Det er ikke tilfellet. Situasjonen er kritisk – særlig for de mest produktive arealene, der også naturmangfoldet er størst. 

Vår oppfordring til politikerne er en radikal kursendring i arealforvaltningen, fra forbruk av natur til vern og restaurering av naturen.

Kommunene forvalter arealene, og nettopp derfor er kommunevalget svært viktig. Noen partier er enig i vårt ønske om en helomvending i norsk arealforvaltning – fra forbruk av natur til vern og restaurering av natur. Andre partier er mer opptatt av en såkalt balanse mellom vekst og vern.

Vi stilte spørsmålet: Hvilke tiltak vi ditt parti initiere for å for å få slutt på tapet av naturområder i din kommune?

Eidsvoll Høyre, Fremskrittspartiet og Rødt har ikke svart på spørsmålene.

Skog

De siste 70 årene har skogbruket blitt drevet i hovedsak ved bruk av flatehogst. Dette har medført tap av store leveområder for mange arter, og til en fragmentering av levelige områder som på sikt truer overlevelsen til disse artene. 

En forutsetning for et bærekraftig skogbruk er at man kjenner til naturverdiene i skogen, før man gjennomfører tiltak. Denne kunnskapen har vi ikke i dag. I dag kan 9 av 10 verdifulle skogområder hogges ned, uten at det foretas naturregistrering på forhånd. 

I 2018 var kun 11 prosent av den produktive skogen i Marka naturskog (NIBIO). Til tross for et intenst arbeid for mer vern av skogen, så er det fortsatt ikke vernet mer enn rundt 8 prosent av skogen i Marka. 

Forvaltning av skogarealene er et kommunalt ansvar.

Vi stilte spørsmålet: Vil ditt parti støtte verneforslag som kan bringe verneandelen opp på FNs anbefalte nivå?

Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti sier JA.

Søknadsplikt for hogst

Stortinget har vedtatt vern av 10 % av landets skoger. Vernet skal være representativt for skogen i Norge, og skal skje gjennom vern av statlige skoger og ved frivillig vern av privat skog. 

Frivillig vern har bidratt til vern av en rekke skogområder, og bidratt til et lavt konfliktnivå.

Likevel har frivillig vern store svakheter. 

Vi mener at kunnskapsgrunnlaget for vern må styrkes. Som et minimum må all naturskog og skog eldre enn 80 år underlegges nye, biologisk faglige registreringer. Det må innføres søknadsplikt for hogst og andre inngrep i de siste naturskogene og andre verneverdige skogtyper.

Vi stilte spørsmålet: vil ditt parti støtte innføring av søknadsplikt for hogst i kommunen?

Klima og samferdsel

Verdens byer står for 75 prosent av alle klimagassutslipp, og mange av de største byene går nå i front for å kutte utslipp. Tiltak som reduserer utslipp i byer, kan samtidig bidra til bedre lokalmiljø og bokvalitet, blant annet gjennom redusert luftforurensning, støy, og støv. 

Veitrafikk er den største årsaken til klimagassutslipp i Eidsvoll kommune. For å redusere klimagassutslipp trenger kommunen derfor en politikk som satser på kollektivtransport, sykkel- og gange. Tabellen viser utslipp av CO2 i Eidsvoll kommune.

Kilde: Miljødirektoratet.

I Eidsvolls klimaplan lyder første hovedmål slik: I 2030 er direkte klimagassutslipp i Eidsvoll redusert med 55 prosent i forhold til 2009. I 2050 er Eidsvoll et lavutslippssamfunn.

Vi stilte spørsmålet: Hva vil ditt parti gjøre for å sikre at kommunen når sitt klimamål innen 2030?

Dette er bare utdrag av svarene til partiene. De fullstendige svarene kan leses i vedleggene nederst i saken.

Stem for naturen!

Det er vanskelig å gi en fullstendig oppsummering av hva hvert parti har svart på de ulike spørsmålene. Derfor legger vi ved dokumenter der du kan lese svarene i sin helhet.

Vi håper at du vil ha svarene fra Eidsvoll-partiene i bakhodet når du nå skal stemme til høsten. Skal vi klare å nå klimamålene og naturavtalens mål må kommunene begynne å føre en politikk som setter naturen først.

Din stemme teller – stem for naturen! 

Det vil komme lignende tekster for andre kommuner i Oslo og Akershus fortløpende.