Her er partiene i Ås som vil kjempe for naturen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har sendt ut en rekke spørsmål til de ulike partiene i Ås kommune. Nå har de fleste partiene gitt sine svar, som vi håper kan hjelpe deg til å ta gode valg for naturen når du skal stemme i kommunevalget til høsten. 

Spørsmålene våre dekker flere viktige temaer som er relevante for deg som bor i Ås kommune. Vi ønsker å gi en kort oppsummering av hva de ulike partiene mener om saker vi anser som viktige.

Ås Rødt, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har ikke svart på spørsmålene.

Klima og samferdsel

Verdens byer står for 75 prosent av alle klimagassutslipp, og mange av de største byene går nå i front for å kutte utslipp. Tiltak som reduserer utslipp i byer, kan samtidig bidra til bedre lokalmiljø og bokvalitet, blant annet gjennom redusert luftforurensning, støy, og støv. 

Veitrafikk er den største årsaken til klimagassutslipp i Ås. Personbiler står for aller mest av utslippene, tett etterfulgt av tunge kjøretøy og varebiler. Utslipp fra buss er minst.

Kilde: Ås kommune.

I Ås sin handlingsplan for klima og energi skriver kommunen at de har som mål å redusere det direkte klimagassutslippet i kommunen med 65 prosent i 2030, og med 90 – 95 prosent i 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 2017. 

Vi stilte spørsmålet: Hva vil ditt parti gjøre for å sikre at kommunen når sitt klimamål innen 2030?

Naturrestaurering

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å gi et løft til arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet. I desember i fjor ble det inngått en global naturavtale (Montreal 2022), med mål om at 30 prosent av naturen som i dag er ødelagt skal restaureres innen 2030. Ved starten av 2023 var 17,6 prosent av landarealene og 4,5 prosent av havarealene i Norge vernet (SSB).

Vi stilte spørsmålet: Hvilke tiltak vi ditt parti initiere for å for å få slutt på tapet av naturområder i din kommune?

Skog

De siste 70 årene har skogbruket blitt drevet i hovedsak ved bruk av flatehogst. Dette har medført tap av store leveområder for mange arter, og til en fragmentering av levelige områder som på sikt truer overlevelsen til disse artene. 

En forutsetning for et bærekraftig skogbruk er at man kjenner til naturverdiene i skogen, før man gjennomfører tiltak. Denne kunnskapen har vi ikke i dag. I dag kan 9 av 10 verdifulle skogområder hogges ned, uten at det foretas naturregistrering på forhånd. 

Forvaltning av skogarealene er et kommunalt ansvar. Derfor er det viktig å vite hva de ulike partiene i din kommune mener om vern av skogsareal.

Vi stilte spørsmålet: Hvilke konkrete tiltak vil ditt parti initiere for å få slutt på industriskogbrukets hogstflater og ensaldrete plantefelt?

Markaloven

Markaloven ble vedtatt i 2009. Den har som formål å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap, og natur- og kulturmiljø med kulturminner. 

Loven gir et generelt bygge- og anleggsforbud for alle tiltak i Marka som strider mot formålet. Skogsområder som omfattes av Markaloven er sikret fra nedbygging av verdifull natur. 

Vi stilte spørsmålet: Vil ditt parti ta initiativ til en kommunal markagrense for skogområdene med sikte på å innlemme områdene under Markaloven?

Stem for naturen!

Det er vanskelig å gi en fullstendig oppsummering av hva hvert parti har svart på de ulike spørsmålene. Derfor legger vi ved dokumenter der du kan lese svarene i sin helhet.

Vi håper at du vil ha svarene fra Ås-partiene i bakhodet når du nå skal stemme til høsten. Skal vi klare å nå klimamålene og naturavtalens mål må kommunene begynne å føre en politikk som setter naturen først.

Din stemme teller – stem for naturen! 

Det vil komme lignende tekster for andre kommuner i Oslo og Akershus fortløpende.