Nå hogges det på Høyfjellsvangen

Ved Høyfjellsvangen i Romeriksåsene skal Viken Skog flatehogge et område med store miljøverdier.

Vi fikk stanset hogsten mandag, da Statsforvalteren ga oss medhold i at det ikke skulle hogges før vår hogstklage var ferdig behandlet. Men i dag fredag fikk vi vedtaket fra Statsforvalteren: NOAs klage tas ikke til følge.

Hvorfor er dette ille?

1. Vi har detaljdokumentert store miljøverdier i form av hundrevis av stående og liggende døde trær i ulike størrelser og nedbrytingsgrader (se bildet over).

2. Vi har i området kartlagt 4 NT-arter (nær truet på rødlista) og en VU-art (sårbar på rødlista). Alle artene; gubbeskjegg, rynkeskinn, rosenkjuke, gul snyltekjuke og dråpekjuke er knyttet til gamle og døde trær.

Det første punktet, dokumentasjon på omfanget av døde trær, viser at miljøregistreringene i området (MiS; «miljøregistrering i skog») ikke har vært fullstendige, noe Viken Skog også har bekrefter til NOA. Sitat fra Viken Skog: «Under dette revisjonsprosjektet ble kun eksisterende livsmiljø og ny miljøinformasjon slik som naturtype registeringer befart etter MiS-metodikk.»

De opprinnelige miljøregistreringene i området skriver seg fra et tidspunkt før 1. juli 2003, mens – den for dette området ufullstendige revisjonen – ble gjennomført 2014-2016. Skogforvaltningen i det aktuelle området baserer seg altså på over 20 år gamle registreringer.

Det andre punktet, forekomst av rødlistede arter, viser at området er i ferd med å bli svært verdifullt som livsmiljø for arter som er spesielt knyttet til gammel, naturlig skog.

Omfanget av liggende og stående døde trær i ulike størrelser er i praksis et stort matfat som – dersom skogen får være i fred – i årevis fremover vil være en Sareptas krukke for gammelskogsartene, etter hvert som de stående døde trærne faller ned og gradvis blir brutt ned til jord.

Men; Statsforvalterens avgjørelse betyr at denne skogen kan hogges.

Kommunen og Statsforvalteren mener i stedet at nærliggende Ramndalen naturreservat og nøkkelbiotoper er nok plass å avse og at hogsten derfor ikke utgjør noen stor belastning for økosystemet. Utdrag fra Statsforvalterens klagevedtak:

«Statsforvalteren er av den oppfatning at kommunen har vurdert om den samlede økosystembelastningen og vurdert effekten for naturmangfoldet. Statsforvalteren mener vurderingen viser at kommunen har tatt stilling til betydningen av prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning. Kravet til saksbehandlingen er oppfylt.
Sitat: I sammenheng med naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning, er det vist til den overnevnte sammenstillingen av kunnskapsgrunnlaget. Det vises også til at det i umiddelbar nærhet er registrert flere naturtyper og nøkkelbiotoper. Området ligger også i nærhet til Ramndalen naturreservat lenger nord.
Markaforskriften § 3, og de begrensninger som er pålagt hogst og flatestørrelse, vurderes også å være dempende med hensyn til den samlede belastningen av tiltaket. Med bakgrunn i overnevnte mener landbrukskontoret at vurderingen i sammenheng med nml. § 10. er tilstrekkelig. Og at landskapsmessige hensyn er vurdert.
«

NOA vil følge opp saken videre!

Les mer om bakgrunnen her: Stopp hogst i Høyfjellsvangen