Uttalelse til reguleringsplanendring for Ås hytteområde

Vi ser at denne reguleringsendringen omfatter friluftsområder/LNFR-områder, grøntområder i tettbygde strøk, vassdrag- og flomvern, landskapsvirkning og betydelige terrengendringer. Vi vil derfor insistere på at kommunen setter krav om en fullstendig ny reguleringsplanprosess.