Våre verneforslag

Vern av de siste eventyrskogene er en hard kamp vi i NOA kontinuerlig jobber for, og i oktober 2018 kom det en gladnyhet fra byrådet i Oslo; En ny plan for bevaring og restaurering av Oslo kommunes skoger, der alle våre poenger om bevaring av gammelskog, pukkhogst og større sammenhengende villmarksområder ble tatt med. 

eventyrskog

Den nye planen skal blant annet styrke Marka som et pionerområde for restaurering av rikere og villere natur, gi opplevelsesrik skog og kommunalt vern fra hogst som «bevaringsskog», forby lisensjakt på gaupe og ulv, samt at kommunen på egen grunn skal drive plukkhogst og skogsdrift med sikte på å bevare naturmangfold og gi gode friluftsopplevelser.
Dette er et viktig løft for å bevare det biologiske mangfoldet i Oslomarka og et godt tiltak for å ivareta befolkningens tilgang på opplevelsesverdier og rekreasjonsmuligheter.

Under kan du lese mer om våre verneforslag:

Verneplanene er verneforslag etter Markaloven, for spesielt verneverdige områder.