Fiske og oppdrett

Fiske har alltid vært det viktigste livsgrunnlaget på kysten og i fjordene i Finnmark. Oppdrett krever en stadig større del av kyst- og fjordarealene.

oppdrettsanlegg

Det har over lang tid, og særlig siden 1980-tallet, vært rapport om sterk reduksjon i de fleste fiskebestander i en rekke finnmarksfjorder. Lokalt forklares dette med stordriftsfiske i mange tiår. Økninger i selbestander nevnes i noen områder som en negativ påvirkningsfaktor, og også kloakkutslipp særlig i indre deler av fjorder.  I løpet av de siste tiårene har kongekrabben (Paralithodes camtschaticus), også kalt russekrabben, blitt den viktigste inntektskilden for kommersielt fiske i deler av Finnmark. I Artsdatabanken er den oppført på Fremmedartslista, i kategorien «svært høy risiko». 

Den sterke veksten i oppdrettsindustrien har medført en en rekke problemer for fiskerinæringa, blant annet ved at oppdrettsmerder er plassert i gyteområder. Oppdrett i åpne merder medfører dessuten til store utslipp av bl.a. næringssalter. Dette beskrives hos Miljøstatus.no

Nyeste innlegg om fiske og oppdrett i Finnmark