Reindrift

Reindrifta er ei viktig næring og bærer av samisk kultur.

reindrift

Reindrifta er ei svært viktig næring i Finnmark, både fordi den gir god og sunn mat, materiale for husflidsprodukt og som sentral bærer av samisk språk og kultur. Men reindriftsnæringa har lenge vært omstridt og sterke krefter ønsker å avvikle eller begrense reindrifta for å ta i bruk beiteområdene til annen bruk, som gruvedrift, kraftutbygging og hytteområder.

Naturvernforbundet ønsker å forsvare reindriftas rett til å eksistere også i framtida, og til å beholde de beiteområdene som næringa har nå. Vi går derfor mot arealinngrep som vil redusere reinbeiteområdene og hindre flytteveiene.

Samtidig ser vi at reindrifta slik den drives i dag, også gir belastninga på naturen, og at for å sikre framtida både for naturgrunnlaget og reindrifta bør man både redusere reintallet i mange områder, og bruken av motorkjøretøy og gjerder.

Boazodoallu

Boazodoallu lea dehálaš ealáhus Finnmárkkus, dan sivas go dat addá buorre ja dearvvaš borramuša, duodjeávdnasiid ja lea dehálaš sámi kultuvrra ja giela guoddi. Muhto ollugat vuosttaldit boazodoaloealáhusa ja stuorra fámut geahččalit heaittihit dahje gáržžidit boazodoalu dan sivas go háliidit eatnamiid geavahit eará doaimmaide, nugo ruvkedoaimmaide, el-fápmorusttegiidda ja bartahuksemiidda. Luonddugáhttenlihttu bealušta boazodoallorivttiid bissut ealáhussan maiddái boahttevuođas, ja doalahit daid boazoguohtunguovlluid mat dál leat vel ealáhusas. Danne mii vuosttaldat luonddubillistemiid mat gáržžidit boazoguohtunguovlluid ja hehttejit johtingeainnuid. Seammás oaidnit mii ahte otná boazodoallu maiddái billista eatnamiid, ja sihkkarastin dihtii luonddu ja boazodoalu boahtte áiggi de berre boazolohku geahpeduvvot olu guovlluin, ja maiddái mohtorvuojánat ja áiddit.

Innlegg om reindrift