Kokstaddalen

Posten planlegger å ta to store jafs av naturen i området Kokstad-Flesland. Hvis planene realiseres, mister vi enda mer myr og skog. 

Naturen i Kokstaddalen juni 2023Gunvar Mikkelsen

Posten planlegger å ta to store jafs av naturen i området Kokstad-Flesland. De vil bruke en del av naturområdet til å bygge en ny terminal, og resten vil de selge for å finansiere kalaset. Det er klart – de skal jo flytte fra Minde og Dokken. Men i en tid med naturkrise, er det ikke en god løsning å spise flere biter av naturen.

Vi klager igjen

Først fikk Posten lov til å bygge, men etter at vi klagde, opphevde Statsforvalteren vedtaket. Planen ville totalt ødelegge 270 dekar av det som i dag er kystfuruskog, myrer og tjern, og det var ikke tatt hensyn til naturmangfoldet. Noen endringer ble gjort, og så ble planen vedtatt.

Forum for natur og friluftsliv Hordaland (FNF), som vi er en del av, har klaget på reguleringsplanen. Vi mener at planvedtaket ikke oppfyller kravene som stilles i naturmangfoldsloven, forskrift om konsekvensutredninger og forvaltningsloven. Det burde blitt vurdert og begrunnet hvorfor de to store myrene i i L2 skal bygges ned – særlig når dette er det eneste levestedet hvor det er dokumentert at kysthmla lever i Bergen. På side 10 i byrådets saksfremstilling står det «det er ikke registrert store naturverdier i området», men det helt feil. Det er ikke forstøkt å kvantifisere naturverdiene i henhold til gjeldende verditabell fra Miljødirektoratet, og dermed ikke mulig å gjøre de vurderinger og vektinger som naturmangfoldsloven krever..

Vi mener at reguleringsplanen må oppheves – enten hele eller delen som benevnes med L2.

kysthumle i Bergen, kokstaddalenGunvar Mikkelsen

Manglende kunnskap

Nye opplysninger kommet til bords siden starten, og konsulentselskapet NNI har laget en grundig rapport om myrene i området.

Det er observert flere rødlistede arter i området: kysthumle, granmeis, gulspurv og purpurlyng.

Dessverre er kunnskapsgrunnlaget for planen fortsatt mangelfull. Det gjelder konklusjonen om områdets verdi for naturmangfold og verdien av myrene. Særlig myrer med vannspeil er viktig for insekt- og fuglefauna i området.

Hvis man har tenkt å nå målene om vern av natur og klima, så kan man begynne med å ikke bygge ned myrene. De er naturens flomdempere og lagrer karbon – så lenge vi lar dem være i fred.

Det er manglende kunnskap om hønsehauk, som er en sårbar art. Naturverdiene nedvurderes systematisk i beskrivelsene. Det er også feil i planbeskrivelse og notat for forekomst av rødlistede arter.

Kystfuruskog, som det aktuelle planområdet for det meste består av, er en slik oseanisk skogtype som Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for å bevare. Denne skogen utgjør kun 0,7% av skogarealet i Norge. I Europa finnes denne typen furuskog kun i Skottland. Ansvaret for å ta vare på denne skogstypen, kommer ikke frem i kunnskapsgrunnlaget.

2005
2022
KOKSTAD-FLESLAND. Det har blitt gjort mange inngrep i området. Bildene viser området i 2005 og 2022.

Siste artikler fra NaturVest