Marineholmen i Bergen

Kan utviklingen av Marineholmen i Bergen, bli en test på naturavtalen?  Vi foreslår en grøntakse som forener Nygårdsparken med Puddefjorden.

marineholmen

Naturvernforbundet har protestert på GC Rieber sine planer for det store tomtearealet Marineholmen sentralt i Bergen, vest for Nygårdsparken i sørenden av Møhlenpris.

Tomten har i dag et uforsvarlig stort antall parkeringsplasser. Vi har uten hell bedt eiendomsselskapet vise samfunnsansvar og ta vekk flere hundre p-plasser som i dag trekker trafikk inn mot Bergen sentrum.

Den nye reguleringsplanen som GC Rieber har søkt Bergen kommune om å få iverksette, har svært stor arealutnyttelse og vil med sine høyhus gi en skyggevirkning mot den populære Nygårdsparken.

Et av våre svært sentrale krav, er at at planene bør inneholde en park-arm midt i prosjektet som forbinder Nygårdsparken med Puddefjorden.
Vårt krav til GC Rieber og Bergen kommune er blitt ytterligere forsterket av den nye naturavtalen fra Montreal som Norge og 195 andre land har skrevet under.

Nye krav og grønne mål

Siden all natur ligger i en kommune, er kommunene naturens viktigste støttespillere!

De nye kravene til naturmangfold går hånd i hånd med vårt arbeid for å gjøre Bergen arealpositiv. Det betyr at det arealet som er grønt, skal vokse, i stedet for å minke. Nåværende planforslag vil ikke bare skape en barriere mellom Bergens flotteste park og vår vakre sjøfront, men går direkte mot disse målene.

Hold deres del av avtalen

GC Rieber ønsker å fremstå som et ansvarlig eiendomsselskap som vektlegger reduserte klimautslipp og miljøhensyn. Med forventinger om 30 % restaurering av ødelagt natur fra Montrealavtalen, anmoder vi derfor at grønne GC Rieber skal endre sine planer i tråd med vårt forslag om en park-arm fra Nygårdsparken ut til Puddefjorden.

Vi vet at parkanlegg kan ha stor verdi for bl.a. fugle- og dyrelivet i urbane område I tillegg sikrer vårt forslag:

  • Ingen massiv byggbarriere som stenger Nygårdsparken inne.
  • Nesten sammenhengende grøntakse fra Puddefjorden til Ulriken og Fløyen.
  • Bevaring av Bergens viktigste park.
  • Selv om utbygger viser samfunnsansvar og anlegger en park-arm er det fortsatt lønnsomt for utbygger.

Innta en posisjon på et moralsk høydedrag for naturmangfold, og vis at dere følger opp naturavtalen!

STOR STØTTE. Vi spurte partiene: «Vil partiet støtte forslaget vårt om en grønn arm med park mellom Nygårdsparken og Puddefjorden, i samband med reguleringsplan for Marineholmen?». Forslaget fikk sterk støtte før valget.

Naturavtalen

På FNs naturtoppmøte i Montreal i desember 2022 inngikk 196 land en omfattende avtale om å bevare verdens naturmangfold. Målet er å sikre at verden verner minst 30% av natur på land og vann, og restaurerer 30% natur innen 2030.


Tekst: Ida Helene Holm Hansen.

Ida Helene Holm Hansen studerer master i bærekraft på UIB, og har hatt praksisplass hos oss på kontoret dette semesteret.

Siste artikler fra NaturVest