Hvem er vi mest enige med i årets lokalvalg?

Se hvem vi er enige med i Bergen og Vestland, og finn ditt parti!

Partiundersøkelsen for Vestland fylke 2023

Natur og klima veies for lett når nye samferdselsprosjekter skal vurderes. Naturverdiene vektes for lavt, og vi mister bit for bit av naturen. Hvilke partier vil ta større hensyn til naturen?

Hyttebygging er skyld i 25% av den årlige nedbyggingen av natur i Norge. Det finnes 445.513 hytter og fritidsboliger her til lands, men allikevel er det satt av 3,5 ganger dette arealet til fremtidig hyttebygging. Hvilke parti vil stoppe utbyggingen av større hyttefelt?

Nasjonal transportplan (NTP) endrer Vestlandet. Enorme veiprosjekter ødelegger uerstattelige naturverdier for alltid, gir trafikkøkning som fører til klimagassutslipp og lokal luftforurensning. Hordfast er et gigantprosjekt i størrelse og kostnader, og samtidig har vi et fylkesveinett av dårlige og utrygge veier. Hvem vil prioritere de veiene vi allerede har?

Opprett er en viktig næring lands kysten, men også en trussel for miljøet i fjordene våre og for villaksen. Vi mener at fiskeoppdrett må over i lukkede anlegg. Det vil hindre spredning av lakselus og forurensning, redusere rømming av oppdrettsfisk og begrense miljøpåvirkningen.

Utbygging av havvind kan ikke skje i all hui og hast hvis Olje- og energidepartementet er seriøse når de sier at miljøverdier skal ivaretas i prosessen. Hvilke parti vil støtte vedtak om verneområder til havs før det utlyses konsesjoner til nye vindkraftprosjekter?

Kildn er et naturødeleggende cruisehavn-prosjekt på Askøy, hvor det er planlagt en 1,3 km lang kai og et gigantisk hovedbygg med hotell, konferansefasiliteter og butikker. Den urørte kystperlen Eidsvika raseres dersom prosjektet blir realisert, et stort tap for den grønne øya.

Bybanen er Bergens viktigste tiltak for klima. Nesten alle partiene i fylket som svarte på undersøkelsen vår støtter den vedtatte reguleringsplanen.

Hvilke samferdselsprosjekter vil partiene støtte? Her i prioritert rekkefølge.

Er det noen prosjekter de eventuelt ønsker å ta vekk fra Nasjonal transportplan?

Hvordan stiller partiene seg til elektrifisering av Yggdrasil-feltet, med kraft fra land? Vi mener det er en dårlig idé fordi de største utslippene ikke kommer fra produksjonen av olje og gass, men av at den brukes opp. Den fornybare strømmen bør heller brukes til å dekke energibehovet vårt til boliger, biler og grønn industri.

Vi har lenge foreslått skattesystemet KAF (karbonavgift til folket/fordeling), som en løsning på klimatrusselen. Da vil det kreves inn avgift på all produksjon og import av fossile drivstoff, og avgiften skal stige forutsigbart hvert år. De innsamlede midlene fordeles uavkortet til innbyggerne. På den måten vil miljøvern lønne seg, og forurensere betaler for kostnadene de påfører mennesker og miljø. 

Vil partiene forbedre vedtatt regional plan for klima, slik at fylket kan bli utslippsfri innen 2030?

Oppsummert stiller partiene seg slik til spørsmålene våre. Feltene med rødt viser at vi er uenige, gult betyr delvis enig og grønt er enig.

Hvem blant Bergenspolitikerne er vi enige med?

Vi håper at du ved årets lokalvalg, stemmer på et parti som tar naturen og klima på alvor. Spørsmålene våre avslører noen av prioriteringene partiene gjør på sentrale saker i Bergenspolitikken. Her kommer de i tur og orden, og nederst har vi kommet med en samlet vurdering av hvor enige de er med oss.

Nasjonal transportplan er en svært viktig plan som viser regjeringens planer over landets transport. Den gjelder i ti år og revideres hvert fjerde år. Er det noen prosjekter i denne planen, som partiene ikke ønsker skal bli realisert? Vi har lenge protestert mot byggingen av Hordfast, blant annet på grunn av all naturen som vil gå tapt, enorme kostnad og økte trafikkmengder.

‘Nullvekstmålet’ ble introdusert som et mål for å stogge den økende biltrafikken. Her ser man for seg like stor biltrafikk, men at økningen i transportbehovet skulle dekkes inn med kollektivt, sykkel og gange. Men Bergen plages allerede med kø, kaos og trafikkslum, og innbyggerne fortjener sterkere lut. Derfor bør vi heller satse på å bygge Bybanen videre, så flere kan la bilen stå. Byutviklingen i Bergensregionen må skje gjennom å redusere biltrafikken. Hvilke partier vil sette seg høye mål for utviklingen av biltrafikken i Bergen?

Bybanen er Bergens viktigste klimatiltak. Neste steg er å få den bygd til Åsane. Hvilke partier støtter den vedtatte planen?

Alle partiene som har sendt inn svar til oss er enige om at staten må finansiere 70% av Bybanen til Åsane.

Det er store planer for Marineholmen, og vi mener at området burde få en grønn arm som strekker seg fra Nygårdsparken.

Det er enorme utslipp fra cruisebåter. De går på fossile brennstoff, og i vår tid er det langt fra klokt å legge til rette for en næring som bidrar så kraftig til økte klimaendringer. Hva vil partiene gjøre?

Norge er et av de 196 landene som er tilsluttet Montrealavtalen. Den krever at landene skal verne 30% av natur og hav innen 2030, og 30% av ødelagt natur skal restaureres.

All natur i Norge ligger i en kommune, så kommunene er naturens viktigste støttespiller. Hvilke partier vil sørge for at endre planer ‘vaskes’, slik at de bidrar til å oppfylle dette målet?

Vi har vært med på å avdekke grov miljøkriminalitet i en rekke skoger i Bergen og omegn. Skogsbilveier har blitt bygd i stor stil med forurensede masser. Flere saker er nå til behandling for mulig miljøkriminalitet, og vi mener at det må bli en stopp i byggingen inntil gamle prosjekter er ferdigbehandlet.

Hvilke partier er vi mest enige med når det gjelder Bergenspolitikken? Når vi legger sammen svarene vi har fått, ser fordelingen slik ut: