Her er Asker-partiene som vil kjempe for naturen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har sendt ut en rekke spørsmål til de ulike partiene i Asker kommune. Nå har alle partiene gitt sine svar, som vi håper kan hjelpe deg til å ta gode valg for naturen når du skal stemme i kommunevalget til høsten. 

Spørsmålene våre dekker flere viktige temaer som er relevante for deg som bor i Asker kommune. Vi ønsker å gi en kort oppsummering av hva de ulike partiene mener om saker vi anser som viktige for befolkningen i Asker.

Arealforvaltning

FN gir oss 7 år på å snu klimautviklingen. Vern av naturen er en avgjørende forutsetning for å lykkes. Arealforvaltningen er nøkkelen til å stanse naturtapet.

I Norge har vi lenge trodd at vi har mye natur, og at det ikke spiller noen rolle om vi tar enda mer av den til menneskelige formål. Det er ikke tilfellet. Situasjonen er kritisk – særlig for de mest produktive arealene, der også naturmangfoldet er størst. 

Vår oppfordring til politikerne er en radikal kursendring i arealforvaltningen, fra forbruk av natur til vern og restaurering av naturen.

Kommunene forvalter arealene, og nettopp derfor er kommunevalget svært viktig. Noen partier er enig i vårt ønske om en helomvending i norsk arealforvaltning – fra forbruk av natur til vern og restaurering av natur. Andre partier er mer opptatt av en såkalt balanse mellom vekst og vern.

Under finner du en oversikt over hvordan de ulike partiene i Asker kommune stiller seg til spørsmål om arealforvaltning i kommunen. 

Fritidsbebyggelse i naturen

Arealforbruk som hyttebygging er en av de viktigste årsakene til naturkrisen, og fører samtidig til store klimautslipp gjennom avskoging og nedbygging av natur. Vi ønsker å stoppe all nedbygging av natur for fritidsbebyggelse. Under kan du se Asker-partiene som er mot å bygge mer fritidsbebyggelse i naturen.

Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre sier NEI til naturnedbygging for ny fritidsbebyggelse.

Til høyre kan du lese noen av uttalelsene til ulike partier.

Skog

Skog dekker store deler av Oslo og Viken fylker. Skogene er rike økosystemer, med et stort mangfold av arter. 

De siste 70 årene har skogbruket blitt drevet i hovedsak ved bruk av flatehogst. Dette har medført tap av store leveområder for mange arter, og til en fragmentering av levelige områder som på sikt truer overlevelsen til disse artene. 

I Asker utgjør Marka en vesentlig del av skogarealet. Til tross for at vi har en egen lov for Marka, går natur fortsatt tapt i et høyt tempo. I 2018 var kun 11 prosent av den produktive skogen i Marka naturskog. Til tross for et intenst arbeid for mer vern av skogen, så er det fortsatt ikke vernet mer enn rundt 8 prosent av skogen i Marka. 

En forutsetning for et bærekraftig skogbruk er at man kjenner til naturverdiene i skogen, før man gjennomfører tiltak. Denne kunnskapen har vi ikke i dag. I dag kan 9 av 10 verdifulle skogområder hogges ned, uten at det foretas naturregistrering på forhånd. 

Forvaltning av skogarealene er et kommunalt ansvar. Derfor er det viktig å vite hva de ulike partiene i din kommune mener om vern av skogsareal. Under finner du en oversikt. 

Vi stilte spørsmålet: vil ditt parti gå i bresjen for å oppnå tiltak som kan få verneandelen opp på FNs anbefalte vernenivå, nemlig 30 prosent?

Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Høyre svarer JA.

Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet svarer NEI.

Kristelig Folkeparti har ikke svart på spørsmålet.

Klima og samferdsel

Verdens byer står for 75 prosent av alle klimagassutslipp, og mange av de største byene går nå i front for å kutte utslipp. Tiltak som reduserer utslipp i byer, kan samtidig bidra til bedre lokalmiljø og bokvalitet, blant annet gjennom redusert luftforurensning, støy, og støv. 

I Asker er veitrafikk den største kilden til direkte klimagassutslipp. Av klimagasser som skyldes veitrafikk, kommer 61 prosent fra personbiltrafikk.  Over halvparten av Askers befolkning bor i en husholdning med tilgang til mer enn én bil, og bilens sterke posisjon i Asker bidrar til stor trafikkbelastning. 

Sykkelandelen i Asker er også lav – i 2016/2017 var sykkelandelen i Asker på 4 prosent. 

Vi har spurt partiene i Asker hvilke tiltak de vil innføre for å redusere klimagassutslipp. Under ser du en kort oppsummering av svarene. De kan leses i sin helhet i vedleggene nederst i saken. 

Utbygging av E18

Vi har også spurt Asker-partiene hva de mener om utbygging av E18 inn mot Oslo. En slik utbygging vil øke biltrafikken inn mot byen. 

Mellom Lysaker og Ramstadsletta skal den nye E18 gå, med to bilfelt og ett kollektivfelt i hver retning. Mange har snakket om ny E18 som et kollektivprosjekt – med et kollektivfelt i hver retning der bussene kan kjøre. Det skulle bygges en kollektivterminal på Lysaker, som skulle bli et knutepunkt for passasjerer som skulle bytte fra buss til tog eller Fornebubanen. 

Nå er derimot planene om en kollektivterminal på Lysaker lagt vekk, og budsjettet for den nye motorveien er sprengt. At det skal bygges fire ganger så mye motorvei som vi allerede har på denne strekningen gjør at ny E18 vil ha store konsekvenser for natur og miljø. 

Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne sier NEI til utbygging av E18.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet, og Høyre sier JA til utbygging av E18.

Under kan du lese et utvalg uttalelser fra de ulike partiene om E18-prosjektet.

Asker KrF har ikke svart på spørsmål om hvordan de stiller seg til utbygging av E18. Alle uttalelsene om E18 kan leses i vedleggene nederst i saken.

Stem for naturen!

Det er vanskelig å gi en fullstendig oppsummering av hva hvert parti har svart på de ulike spørsmålene. Derfor legger vi ved dokumenter der du kan lese svarene i sin helhet.

Vi håper at du vil ha svarene fra Asker-partiene i bakhodet når du nå skal stemme til høsten. Skal vi klare å nå klimamålene og naturavtalens mål må kommunene begynne å føre en politikk som setter naturen først.

Din stemme teller – stem for naturen! 

Det vil komme lignende tekster for andre kommuner i Oslo og Akershus fortløpende.