Naturtap og vern

Den største trusselen mot naturen er arealendringer. Vi ødelegger leveområdene til dyr, planter og sopp når vi gjør inngrep i naturen.

Natur og artsmangfold trues over hele verden. Det Internasjonale naturpanelet har slått fast at en million arter kan bli utryddet om vi fortsetter som før. Det vil si hvis vi fortsetter å ta av naturen for å bygge, fortsetter å drive rovdrift på dyr- og plantearter gjennom skogdrift, landbruk, jakt og fiske. Men også klimaendringene, forurensning og fremmede arter ødelegger naturen vår.

Under følger en del ting vi i Naturvernforbundet jobber med for å bøte på naturtapet. Du kan også bidra! Enten hjemme, der du jobber eller som frivillig hos oss.

Naturtap og arealendringer

Den største trusselen mot naturen er arealendringer. Vi ødelegger leveområdene til dyr, planter og sopp når vi fjerner en skog eller en myr for å bygge vindkraftanlegg, golfbane, veier eller hyttefelt.

Menneskelig aktivitet har endret tre fjerdedeler av miljøet på land. To tredeler av det marine miljøet er påvirket. Hele 85 prosent av klodens våtmarksområder er allerede tapt.

Naturen har en uvurderlig verdi i seg selv, men tjenestene som naturen leverer er meget verdifulle! Når vi mister natur, kan ikke lenger naturen hjelpe oss med å rense vann, pollinere planter som gir oss mat, dempe flom eller lagre karbon.

Hordfast

Monstermotorveiprosjektet Hordfast vil ødelegge verdifull myr, regnskog og kystlandskap. Gi oss heller en nasjonalpark!  

Hordfast bruAdele Jaunn

Ulovlige skogbilveier og massedumping

Den massive utbyggingen av skogsbilveier og manglende kontroll på massehåndtering i Bergen betyr ulovlig forurensning i stor skala, uopprettelige naturinngrep, ødeleggelse av kulturminner – og er en kriminalhistorie av de sjeldne.

Kokstaddalen

Posten planlegger å ta to store jafs av naturen i området Kokstad-Flesland. De vil bruke en del av naturområdet til å bygge en ny terminal, og resten vil de selge for å finansiere kalaset. Hvis planene realiseres, mister vi enda mer myr og skog. 

Naturen i Kokstaddalen juni 2023Gunvar Mikkelsen
2005
2022
KOKSTAD-FLESLAND. Det har blitt gjort mange inngrep i området. Bildene viser området i 2005 og 2022.
Personer på stranden Tryglavik i Hardanger. Foto: Mari UlvundMari Ulvund

Naturperlen Tryglavik

Biogassanlegg i Tryglavik vil føre til at et svært verdifullt natur- og friluftsområde i Hardanger blir borte for alltid.

Raundalselva

Elva er en av de få elvene som renner fritt fra fjell til fjord. Det har store naturverdier, kulturminneverdier og viktig for friluftslivet. På tross av at hele Vossavassdraget ble varig verna i 1986, ble det i 2010 det snakk om «skånsom utbygging» og hvordan vannkraften i Raundalselva kunne utnyttes . Noen år etter storflommen i 2014 kom det forslag om flomsikring uten kraftutbygging.

Øystein Bjørke
Eidsvika, vik i sjø med bratte klipper rundt

Eidsvika og Tressmarka

Sørvest på Askøy finner du et område bestående av myr, kystlynghei, åpen fastmark, furu- og bjørkeskog, med viker hvor fjell stuper bratt i sjøen. Området er nå truet av nedbygging og cruisehavnen «Kildn».