Dette mener vi om naturvern

Det er natur med stort mangfold som gjør at det går an å leve på jorda, som gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser. Et rikt naturmangfold har en enorm økonomisk og samfunnsmessig verdi, og en verdi i seg selv som det ikke går an å måle.

fjell og havLøken, Bård

Norge har både en moralsk og folkerettslig plikt til å berge artene og naturtypene for framtidige generasjoner. Dyr, planter og andre organismer forsvinner i et tempo som gjør vår tid til den sjette store masseutryddelsen i livets historie -den største og raskeste siden dinosaurene forsvant. Dette skyldes menneskelig aktivitet, og derfor må det tas aktive, politiske valg for å redde naturmangfoldet. Naturvernforbundet mener at natur- og miljøhensyn skal legges til grunn for all menneskelig aktivitet.

Det er lett å bli redd av den enorme utryddelsen som skjer i naturen. Natur som forsvinner kan ikke erstattes. Men det betyr ikke at ikke trendene kan snus: Vi vet om tusenvis av gode ideer og løsninger på problemet, noen få er satt i verk, mens mange kun trenger vilje, mot eller penger for å bli virkelighet. Stadig flere blir oppmerksomme på hva som skjer, og i Norge er det store flertallet i befolkningen tilhengere av at naturmangfoldet bevares.

Derfor jobber Naturvernforbundet med dette:

Bevaring gjennom vern

Norge har Europas mest varierte natur, 2398 truede arter og 40 truede naturtyper.  De fleste av disse er truet av at leveområdene deres blir ødelagt gjennom ulike typer menneskelige inngrep. Derfor må en del områder vernes. Vern betyr ikke at naturen bevares statisk – tvert imot: det betyr at vi setter av områder der naturlige prosesser får gå sin gang.

Naturvernforbundet jobber spesielt med disse naturtypene:

  • Skog. Halvparten av Norges truede og sjeldne arter lever i skog, og svært mange trues av skogbruk. Naturvernforbundet vil ha vern av minst 10% av all produktiv skog, tilsvarende forskernes anbefalinger. Les mer her
  • Marine områder. Norge har store naturverdier i havet og langs kysten, men mye er under press. Naturvernforbundet jobber for at flere marine områder skal vernes slik at viktige arter kan overleve. Les mer her
  • Vassdrag. Vassdragene i Norge har unike naturverdier, men allikevel er to tredeler regulert. Naturvernforbundet jobber mot inngrep i verna vassdrag og for at flere vassdrag skal få beskyttelse gjennom verneplaner. Les mer her
  • Fjellnatur. Norges fjellnatur huser truede arter, villrein og gir store friluftsopplevelser. Selv om mange områder er beskyttet i nasjonalparker, er den resterende fjellnaturen under stort press fra utbygging. Naturvernforbundet vil ha en supplerende nasjonalparkplan og stoppe inngrep som skader fjellnaturen. 

Foto: Martin Ødegård

Bevaring gjennom bruk, skjøtsel og god forvaltning

Det blir stadig mindre villmark og inngrepsfri natur. Mange områder i Norge er ikke aktuelle å verne, men har allikevel verdifulle arter eller naturtyper. Derfor er det behov for en forvaltning også av disse områdene, som gjør at ikke naturverdiene går tapt. Naturvernforbundet jobber for å hindre skadelige inngrep, blant annet mot etablering av veier, kjøpesentre, kraftproduksjon, bergverk og industri i sårbare områder. I tillegg jobber vi for at det skal være minimalt med motorferdsel i utmark og vassdrag.

Vi kan bare ta ut det kretsløpet i naturen tåler, og samtidig er vi helt avhengige av å høste fra naturen. Skogbruk og landbruk er viktige norske næringer som gir oss mat og tak over hodet. Det er også noen arter og naturtyper som er avhengige av spesiell type bruk. Naturvernforbundet jobber for bærekraftig skogbruk og skjøtsel av kulturlandskap.

Miljøforvaltningen må være kunnskapsbasert, og det er behov for mer kunnskap om naturen i Norge. I tillegg er det en utfordring at mange kommuner har for lite miljøkompetanse når stadig mer miljøforvaltning skal skje lokalt. Vi trenger også et lovverk som tar vare på naturen og som inkluderer prinsippene om føre var, samla belastning og at den som påvirker skal betale. Dagens lovverk har mange gode regler, men utfordringen er å få gode intensjoner til å gjelde i praksis. Noen regler må også bli bedre: for eksempel er eldre vassdragskonsesjoner laget helt uten at miljøet er tatt hensyn til.

Naturvernforbundet jobber også for at det skal være levedyktige bestander av de fire store norske rovdyrene, og for en rekke andre arter, for eksempel fjellrev.

Økt kunnskap om naturverdiene til folk flest

Vi vil at flest mulig skal glede seg over naturverdiene. Å være ute styrker naturvernengasjementet og gir helse og trivsel. Derfor vil Naturvernforbundet lære flere om naturen og hvordan den kan tas vare på. Vi arrangerer samlinger, kurs, turer og seminarer og jobber for å spre informasjon på mange ulike måter. I Naturvernforbundets nettbutikk tilbys dessuten et stort utvalg av inspirasjons- og aktivitetsmateriell om norsk naturmangfold. Medlemmer, skoler og barnehager får rabatt.