Anmeldelse av plastutslipp i Ytre Oslofjord

Naturvernforbundet og Oslofjorden Friluftsråd har politianmeldt utslippet av plastpellets i Oslofjorden.

Plastutslipp i naturen

De to miljø- og friluftsorganisasjonene ber nå om etterforskning med sikte på strafferettslig forfølgning.

Punktutslippet av plastråvare som først ble oppdaget nær Fredrikstad 16. mars er omfattende, og det er observert landpåslag en rekke steder på begge sider av fjorden og helt ned til Agder i mars og april 2020. Første melding om observasjon av store mengder transparenthvite plastpellets kom 16. mars 2020 fra Andersenslippen ved Fredrikstad Seilforening. Siden er det rapportert om en rekke tilsvarende funn av samme plastpelletstype, og Oslofjorden Friluftsråd og Fredrikstad kommune har systematisert meldingene i dette kartet: https://www.oslofjorden.org/oppdatering-pa-plastutslippet/

– Plastforurensning er miljøkriminalitet og er svært skadelig for sjøfugl, fisk og miljøet i fjorden, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Vi anmelder nå utslippet og håper politiet vil prioritere etterforskningen slik at de som har forårsaket dette blir stilt til ansvar.

Anmeldelsen kan leses i sin helhet her:

-Det har blitt gjort analyser av plastkulene. Vi har fått opplyst at det kun er et fåtall bedrifter i Norge som bruker denne plasttypen (PP-plast), og kun et fåtall fabrikanter på verdensbasis, opplyser Naturvernforbundets marinbiolog Per-Erik Schulze.  

Fylkesmannen i Østfold sine spørsmål til plastfabrikker har ikke ført frem til en løsning og Naturvernforbundet mener derfor et utslipp fra sjøtransport av plast kan være en sannsynlig kilde.

Eksempel på sporingslogg for skipsbevegelser, her dagen før første plastpelletsobservasjon

-I anmeldelsen peker vi også på at AIS-sporing og havnelogger kan bidra med opplysninger om fraktefartøy som har vært forbi i aktuelle tidsrom. Naturvernforbundet og Oslofjorden Friluftsråd har i forbindelse med anmeldelsen laget en tabell over en del interessante skipsbevegelser i det aktuelle sjøområde fra Koster til Hvaler dagen før første pelletspåslag nedstrøms. Det bør undersøkes om noen av disse (eller andre fartøy som har vært i området på aktuelle dager) har hatt plastpellets om bord. En annen mulighet er at plastsølet kommer fra en tidligere tapt transportcontainer som det nå har gått hull på.

I anmeldelsen som er utformet av avokat Tine Larsen på vegne av organisasjonene påpekes det at plastutslipp rammes av forurensningsloven. 


Plastutslippet er å anse som forurensing, jf. forurensningsloven § 6. Lovens definisjon av forurensning er svært vid, og omfatter både fast stoff, væske og gass når dette tilføres luft, vann eller jord, jf. § 6 nr. 1:
Med forurensning forstås i denne lov tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen (…) som er eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet.

I denne saken er det tilførsel av et fast stoff (plastpellets) til vann. Med tilførsel forstås ikke bare den aktive handling, men også det å unnlate å gjøre noe som medfører at miljøet blir tilført forurensningen.

Et vilkår for at utslippet skal betraktes som forurensing etter forurensingsloven § 6 er at stoffet som tilføres kan føre til «skade eller ulempe for miljøet». Plastforurensning i havet er i dag et omfattende miljøproblem som blant annet påfører skader på dyr. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter, spises av dyr og hoper seg opp i næringskjeden.

Hos Oslofjorden Friluftsråd kan du lese mer om utslippet og den store ryddeinnsatsen utført for å forsøke begrense skader og spredning av hendelsen. Det er imidlertid svært vanskelig til umulig å rydde disse små plastkulene fra store kystområder, og forurensningen som ikke blir ryddet vil bli liggende og spre seg gradvis videre i tiår fremover.

– Opprydding av slike små plastpellets er nærmest umulig, påpeker Schulze.

– Slike pellets finner vi mange steder, men dette utslippet er helt nytt. Og kanskje er det et av de største enkeltutslippene vi noensinne har hatt. 

Oppdatering 00:30 30.4: NRK melder at kilden ser ut til å ha meldt seg offentlig: Et skip ble lastet med 26tonn polypropylen (PP) i Rotterdam i Nederland 22.februar. Skipet skulle til Tananger i Norge, og kom ut for uvær natt til 23.februar. Det gikk hull på deler av containerlasten og plastpellets lekket ut. RoRoskipet eies av Sea-Cargo og driftes av Seatrans Ship Management. Plasten det hadde ombord var produsert av Ineos og skulle til plastrørprodusenten Pipelife i Surnadal.


Har du informasjon om denne saken eller annet søl med plastråvare, tips oss, og meld gjerne feltobservasjoner inn i det felleseuropeiske sporingskartet hos The Great Nurdle Hunt. Dette kartet brukes både til kildejakt i enkeltsaker og til å legge press på plastindustrien for å forebygge slike søl.

Delta også med observasjoner i strandryddegruppa for de som vil spore opp forsøplingskilder:
2-minutters strandrydding Norge -Se hva jeg fant!

Kontaktperson i Naturvernforbundet om anmeldelsen: generalsekretær Maren Esmark og fagrådgiver Per-Erik Schulze (418 56 697). I Oslofjorden Friluftsråd, kontakt direktør Espen Søilen og naturrådgiver Nicolay Moe.