Decom studietur til Norge

4. og 5. juni 2015 arrangerte Naturvernforbundet og Decom-nettverket en studietur til Himdalen atomavfallslager og en rundebordskonferanse om håndtering av brukt atombrensel, atomavfallsproblematikk og løsninger for dekommisjonering av gamle atomreaktorer.

Bakgrunnen for turen og konferansen er at reaktorene på Kola og Leningrad atomkraftverk er svært gamle og nærmer seg et punkt hvor de må stenges. Nordvest-Russland vil derfor bli den første regionen i Russland der man skal gjennomføre en avviklingsprosess av gamle atomreaktorer.  Prosessen er innviklet og kompleks og innehar både teknologiske, sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer. I tillegg finnes det fremdeles ingen helhetlig strategi for hva som skal gjøres med det radioaktive avfallet og det brukte brenselet.

Formålet med turen var å promotere samarbeid rundt spørsmål om dekommisjonering av gamle, russiske atomreaktorer og hvordan man skal lagre og isolere både radioaktivt avfall og brukte brenselsstaver. Ønsket er at alle aktører som påvirkes av at reaktorene skal stenges og avvikles skal involveres i beslutningsprosessen. Decom-nettverket oppfordrer til en åpen og transparent prosess der alle parter får komme med innspill.

Deltakerne var representanter fra russiske lokale, regionale og nasjonale myndigheter, representanter for atomsektoren, samt aktører fra det russiske og norske sivilsamfunnet.  Eksperter fra tidligere lignende prosjekter i Litauen, og norske eksperter fra Statens Strålevern og Institutt for Energiteknikk deltok også.

Det ønskede resultatet var for det første å skape tettere bånd mellom de ulike aktørene som var representert gjennom å gi dem en felles plattform for å diskutere de aktuelle problemstillingene. For det andre var hensikten å tilrettelegge for utvikling av noen felles retningslinjer og prinsipper for hvordan beslutningene rundt dekommisjonering skal tas lokalt og hvordan man kan sikre deltakelse og innspill fra alle relevante parter.