Derfor sier Naturvernforbundet nei til vannskutere i strandsonen

Regjeringen har endret reglene og sluppet vannskuterne løs på strandsonen vår. Nå er det opp til kommunene å skjerme om dyreliv og naturopplevelser.

Mai 2017 opphevet Regjeringen de nasjonale forskriftene for bruk av vannskuter. Hensikten var å likestille dem med fritidsbåter, og la hver kommune bestemme sine egne regler. Naturvernforbundet er svært kritisk til opphevelsen, og frykter flere ulykker, mer støy og ytterligere forstyrrelse av sårbart fugle- og dyreliv

Derfor er Naturvernforbundet mot vannskuterkjøring nær land:

1. Vanskutere er en trussel mot fugle- og dyreliv
2. Vannskutere forstyrrer friluftsliv
3. Vannskutere er ikke båter, derfor trengs egne regler.

Stor lokal motstand

Et stort flertall av kommunene ønsket ikke det nye regelverket. Store byer som Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim sa nei i høringsrunden. På hele stripa fra svenskegrensa via Oslo og Kristiansand til Bergen, er Drammen den eneste byen utenom Lillesand og Sandnes som synes det er greit å åpne for støyende vannskutere tettere inn på badestrender, fuglereservater og annet. Også reiselivsorganisasjonene og natur- og friluftsorganisasjonene kjempet hardt for å få stanset «vannskuterslippet». Nå jobber vi for at flere kommuner skal vedta egne forskrifter.

Naturvernforbundet jobber for en strandsone mest mulig fri for vannskuterstøy! Du kan støtte oss ved å bli medlem!

Naturvernforbundet oppfordrer kommunen om å snarest å vedta strenge vannskuterforskrifter som skjermer sjøfugl og friluftsliv. Regelverket bør tilstrebe å erstatte det gamle som ikke tillot frikjøring med vannskutere nærmere enn 400 m fra land. Det er svært viktig at kommunen gir gode begrunnelser for utforming av forskrift. Det må klargjøres hvilke natur- og friluftsverdier som ønskes beskyttet hvordan forskriften vil bidra til dette.

Her er tre gode grunner til at vannskutere bør holde seg langt fra land

1. Vanskutere er en trussel mot fugle- og dyreliv
Frislippet av vannskutere vil kunne gå hardt ut over ærfugl, terner og andre sjøfugler som sliter langs kysten, i den sårbare perioden med ruging og små unger spesielt. Forskning viser at fuglene langt på vei tilpasser seg småbåttrafikk som i stor grad følger faste seilingsleder, mens skuternes totalt uforutsigbare kjøring stresser dem på en helt annen måte. Norsk Ornitologisk Forening får stadig melding om sjøfugler som er forstyrret og drept av uforsvarlig kjøring med vannskuter. Mange sjøfugler opplever nå en dramatisk nedgang i bestandene, og flere er havnet på rødlista som utrydningstruede. Det siste de trenger er en ny trussel.
▪  Norsk Ornitologisk Forening, Lek med vannscooter – alvor for fuglelivet

2. Vannskutere forstyrrer friluftsliv
For folk som bruker strender og skjærgård til rekreasjon og friluftsliv oppleves vannskuterkjøring som svært forstyrrende . Villmannskjøring er direkte farlig for badende, folk som padler og andre myke trafikanter til sjøs. I områder hvor det er mange ønsker å bruke strandsonen, har det vist seg at fortrenger andre friluftsgrupper. Med mer motorisert trafikk i områder med mange ulike friluftsgrupper er det også grunn til å forvente flere ulykker.
▪ Vista Analyse, Evaluering av regelverket for vannskuter, side 11

3. Vannskutere er ikke båter, derfor trengs egne regler.
Vannskuter er ikke båt. Båter brukes først og fremst til transport fra ett sted til et annet, mens vannskutere brukes mye mer til lek. Vannskutere har ikke propell, de kan kjøre nær land, oppnå store hastigheter og kan gjøre brå vendinger. Nå kan man råkjøre med båter også, og villmannskjøring med båt forstyrrer allerede fugleliv og friluftsliv mange steder. Hvis vi slipper vannskuterne løs i strandsonen, får vi enda mer av den motorferdselen vi bør unngå.
▪ Vista Analyse, Evaluering av regelverket for vannskuter, side 11.

Kommunene kan bli strengere

Nå oppfordrer vi alle landets kommuner til å vedta egen vannskuterforskrift for å verne om kystnatur, sjøfugl og friluftsliv.

Her er brevet vi har sendt til kommunene.

KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) hadde 24.august seminar om lokal vannskuterforvaltning, og her finnes det gode ressurser for hjelp i kommunen. Les mer her.

Noen få kommuner har allerede rukket å utarbeide egne lokale forskrifter. Her er noen eksempler:

Les om Nøtterøy kommune her

Les om Tjøme kommune her

Både Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommune har forskrifter fra 1996 som forbyr vannscootere, og disse gjelder fortsatt selv om vannscooterforskriften er opphevet av regjeringen.

Les om Eidsvoll kommune her

Les også: Naturvernforbundets høringsuttalelse til Regjeringens forslag om å oppheve forskriften.

Les også: Hva kan kommunen gjøre? Brev til norske kommuner fra Norsk Friluftsliv

Les også: Felles opprop mot vannskuter fra natur og friluftsorganisasjonenen.

Les også: Vannskuter en trussel mot fuglelivet

Forslag til leserinnlegg fra enkeltpersoner eller lokallag: Hva er det «din kommune» kommune har skjønt, som regjeringen ikke…?