Bioenergi

Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er de to største miljøutfordringene verden står overfor. Norsk skogbruk kan bidra til å løse klimaproblemet, men det er viktig at dette ikke skjer på en måte som truer naturmangfoldet.

biobrensel

For å løse klimaproblemet må så godt som all bruk av fossil energi fases ut. Dette må skje i god tid før 2050. Økt bruk av bioenergi er en viktig del av dette. Bioenergi kan erstatte deler av den fossile energien som i dag brukes til oppvarming, industri, elektrisitetsproduksjon og transport. Utfordringene ligger i å skaffe til veie nok bioenergi samtidig som hensyn til naturmangfoldet ivaretas. Naturvernforbundet krever at regjeringen tar grep og sikrer at vi får miljøriktig bioenergi på det norske markedet.

Lag energi av avfallet!

Bioenergi kan baseres på avfallsprodukter, skog eller andre vekster. Det er god ressurspolitikk å bruke avfall som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes som bioenergi. Derfor bør avfall fra så vel landbruk, skogbruk, fiske som husholdningene nyttes på denne måten. Fra avfallsdeponier og kloakk er det et betydelig energipotensial i å utnytte biogassen som i dag går til spille. Kommunene bør få mer ansvar for å utnytte energien fra avfallsressursene.

Legg om subsidiepolitikken i skogbruket!

For å få til nødvendig utfasing av fossil energi må også skogsressurser brukes direkte. Ved å legge om til mer miljøvennlig drift kan vi sikre at dette skjer samtidig som naturmangfoldet ivaretas. Naturvernforbundet beklager at deler av skognæringen har tatt til orde for bruk av skog fra de aller mest verdifulle og unike naturområdene til bioenergiformål. Dette er ikke riktig vei å gå. For å redde det unike og uerstattelige naturmangfoldet i norske skoger er det tvert imot behov for å verne flere av de mest verdifulle skogsområdene. 4,6 prosent av den produktive skogen må i løpet av kort tid gis varig vern, på sikt må 10 prosent vernes. Dette gjelder spesielt i områder med mye gammel skog. Behovet for bioenergi gjør ikke naturverdiene i disse områdene mindre viktige. Fremtidens klimaendringer vil snarere gjøre det enda viktigere å bevare rike og robuste naturområder.

Nøkkelen til å skaffe til veie mer miljøvennlig bioenergi fra skogen er å (1) sikre faglig tilfredsstillende vern av de mest verdifulle arealene raskest mulig, (2) utvikle et mer miljøvennlig skogbruk i hverdagsnaturen som både tar hensyn til sjelden arter og naturtyper og som tilfredsstiller de minimumskrav som Naturvernforbundet setter til et miljømessig godt skogbruk, samt (3) legge om dagens miljøfiendtlige subsidieordninger til å bli miljøfremmende. Utilgjengelige områder det ikke er lønnsomt å hugge i uten subsidier har ofte et rikt naturmangfold fordi områdene har fått stå i fred i lang tid. Derfor må det bli slutt på å gi økonomisk støtte til hogst i bratt terreng og til utbygging av skogsbilveier. Regjeringen må heller gjøre miljøvennlig drift mer lønnsomt. Dette inkluderer aktiv tynning og avstandsregulering, overgang til fleralderskogbruk og lukket hogst. En slik omlegging vil gi skogeierne mer stabil økonomi, styrke biomangfoldet og gjøre områdene mer attraktive for friluftsaktivitet. 

Fremmede arter må brukes til bioenergi

Det må prioriteres å ta ut fremmede treslag, inkludert norsk gran på Sør- og Vestlandet samt Nord-Norge nord for Saltfjellet, som er blitt plantet som ledd i skogreisingen etter 2. verdenskrig og fram til i dag. Utplanting av fremmede arter må opphøre. Regjeringen må lage en handlingsplan med mål at dette skal være gjennomført innen 2015. 

Erstatt fossil energi med bioenergi!

Regjeringen må lage langsiktige og konkrete planer for hvordan bioenergien skal brukes til å sikre utfasing av fossil energi. Det aller viktigste nå er å få opp andelen fornybar energi i fjernvarmeanlegg og å få fortgang i energiomleggingen vekk fra fossil og elektrisitetsbasert oppvarming. Noen nøkkeltiltak er å stille krav til andelen fornybar energi i nye nær- og fjernvarmeanlegg, øke avgiftene på elektrisitet og CO2-utslipp og øke Enova-støtten til konvertering fra fossil til fornybar oppvarming i privathusholdninger, borettslag og i næringsbygg. Staten må lage en konkret handlingsplan for utfasing av fossil energi i sine bygg innen 2015. Fylkeskommunene og kommunene må pålegges å lage tilsvarende planer. Staten og kommunene må gå foran når det gjelder å stille miljøkrav ved kjøp av bioenergi.

Bruk bioenergien effektivt der det er størst behov for det!

Bioenergi må brukes der det er størst behov det, det vil si både til oppvarming og til transport. Det er viktig at bioenergi produseres på en måte som gir størst mulig tilgjengelig energi og dermed størst mulig reduksjon i bruk av fossile brennstoff. Når bioenergi brukes til drivstoffproduksjon bør spillvarmen utnyttes. Biobrensel kan gi positivt bidrag til utfasing av fossilt brensel i prosessindustrien. 

Øk forskningen på CO2-binding i skogen!

Forbrenning av biomasse frigjør CO2, men siden planter og trær forbruker CO2 så lenge de lever, påvirker ikke disse utslippene CO2-innholdet i atmosfæren på lang sikt. Dette forutsetter at vi ikke tar ut mer biomassen enn den årlige tilveksten, og at biomassen tas ut på en måte som i minst mulig grad forstyrrer karbonlagrene i jorda. Det er vitenskapelig usikkerhet knyttet til hvilke former for skogbruk som gir høyest CO2-binding. Naturvernforbundet oppfordrer regjeringen til å styrke denne forskningen slik at vi kan utforme en mer klimavennlig skogsforvaltning i fremtiden.