Energibruk på lag med naturen

Vi skal slutte med fossil energi, og på en rekke områder planlegges det for økt bruk av elektrisitet. I stedet for stadig mer kraftproduksjon som ødelegger naturen, er vi nødt til å bruke energien mer effektivt. I denne saken kan du lese om det økte kraftbehovet og hvordan Naturvernforbundet vil løse det på lag med naturen.


Naturvernforbundet mener:

  • Norge må bli fossilfritt innen 2040
  • Den fornybare energien vi trenger for å få til det, må fremstilles på den mest miljøvennlige måten
  • Det må stilles energi- og miljøkrav til ny kraftkrevende virksomhet
  • Ved å satse på energieffektivisering i bygg og bolig kan vi frigjøre strøm til utfasing av fossil energi uten å ødelegge naturen


Økt kraftbehov

Norge rundt planlegges det batterifabrikker, datasentre og annen kraftkrevende virksomhet. Dette kan være næringer og arbeidsplasser som erstatter dagens fossile energibruk og oljejobber. Men omstillingen kan ikke medføre at naturen bygges ned.

Noen eksempler. Nylig ble rapporten Prosess21 lagt frem. Den viser hvordan prosessindustrien skal kutte sine egne klimagassutslipp og øke produksjonen, blant annet av produkter som bidrar til utslippskutt i andre sektorer, som hydrogen og batterier. Rapporten baseres på at kraftbehovet kan øke med hele 82 TWh innen 2050, og at det trengs 56 TWh ny produksjon, som kan bety mange elver i rør eller ødelagt natur med vindkraftutbygging. Årlig kraftforbruk i Norge nå er på om lag 130–140 TWh.

Panasonic, Equinor og Hydro har invitert norske kommuner til å foreslå tomter til sin nye batterifabrikk. Tilbake skal kommunene få ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Dette har ført til en konkurranse blant norske kommuner, hvor det er all grunn til å frykte at miljøhensyn ikke kommer til å bli styrende.

I en sak på NRK ble det vist til sju grunner til at Norge kan trenge mer vindkraft med henvisning til at det trengs mye ny strøm. Det store potensialet vi har for å bruke energien mer effektivt, ble kun nevnt i en bisetning.


Helhetlig plan for energikrevende industri

Et mulig økende kraftbehov kan altså utløse store natur- og miljøkonflikter. Ny industri vil også kunne beslaglegge store arealer, med tilhørende miljøkonsekvenser. Naturvernforbundet har derfor sendt brev til flere statsråder med krav til energikrevende industri.

Naturvernforbundet savner en helhetlig lokaliseringsprosess for slike virksomheter. Det må stilles krav til bruk av energieffektiv teknologi og utnyttelse av overskuddsvarme. En form for konsesjon som bidrar til riktig lokalisering med tanke på energibruk, kan være et virkemiddel. Det må også stilles strenge krav til effektiv arealbruk, som ikke direkte eller indirekte resulterer i nedbygging av matjord, verdifull natur eller arealer med høyt karboninnhold.


Et fossilfritt Norge på lag med naturen

I 2019 la Naturvernforbundet frem rapporten Fossilfritt Norge, som viser hvordan vi skal klare å erstatte all fossil energi med fornybar energi. En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren.


Energieffektivisering må prioriteres

Å redusere energiforbruket er det viktigste vi kan gjøre for å kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen.

Bygg er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) i Norge. Stortinget har satt et mål om at byggsektoren skal spare 10 TWh energi innen 2030, men det mangler oppfølging. NTNU/ZEN har estimert at energibruken i byggsektoren kan nesten halveres innen 2050.

For å realisere målet og det store potensialet må alle virkemidler bidra til dette. Derimot skjer det motsatte nå som Enova reduserer støtten til energieffektivisering.

I regjeringens klimaplan som nylig ble lagt frem, står det: Frigjord energi i byggsektoren kan nyttast i andre sektorar for å erstatte fossil energi og kan hjelpe til med å avgrense både behovet for ny kraftproduksjon og inngrepa i urørt natur.

En bred samling av organisasjoner har gått sammen og bedt om at energisparing i boliger og bygg må prioriteres i klimaplanen.

Nå forventer vi at dette følges opp både i klimaplanen og i den kommende energimeldingen til Olje- og energidepartementet.