Energieffektivisering og energisparing først

Landsmøtet i Naturvernforbundet etterlyser tidenes satsing for å redusere energiforbruket. Tiltak og nye sterke virkemidler for energieffektivisering og energisparing er den raskeste måten å skaffe mer energi på for å redusere klimagassutslippene og samtidig ta vare på naturen.

Et skjerf rundt et hus

Uttalelse vedtatt på Naturvernforbundets landsmøte på Hamar 22.-24. april 2022

Det internasjonale energibyrået (IEA) understreker i sin rapport «Net Zero 2050» at det er helt nødvendig å øke den årlige forbedringen i energieffektivitet til 4 prosent mot 2030 for å kunne erstatte fossil energi med fornybar energi. Det vil gjøre at det globale energiforbruket er lavere i 2050 enn i dag. I Norge må vi dermed minst fordoble innsatsen sammenliknet med de siste 30 årene. «Energieffektivisering først» er også et førende prinsipp for EUs planer for energiomstilling.

Energieffektivisering er å oppnå likeverdig energiytelse og komfort med løsninger som forbruker mindre energi. Energisparing er reduksjon av energiforbruket ved å avstå fra tjenester og/eller utnyttelsesgrad. Vi trenger både energieffektivisering og energisparing.

Tiltak i bygg, industri og forbruk kan frigjøre store mengder strøm som kan fase ut fossil energi og tilrettelegge for ny næringsvirksomhet. Mange utredninger har vist at potensialet er på flere titalls terrawattimer, men Norge mangler sterke virkemidler og insentiver for å realisere potensialet.

Naturvernforbundet er kritisk til at det i Enovas mandat ikke lenger er et eget mål for redusert energiforbruk. Vi mener støtten til både energieffektivisering og energisparing må økes. Det er allerede brukt mange milliarder på å hjelpe folk med høye strømregninger. Men det må også brukes mer penger og komme flere virkemidler for å hjelpe folk med å redusere energiforbruket. Naturvernforbundet mener det minimum må settes av 1 milliard kroner til energitiltak i husholdningene og i tillegg komme egne støtteordninger for næringsliv, offentlig virksomhet og landbruk.

Stortinget vedtok i 2016 et mål om å redusere energiforbruket i bygg med minst 10 TWh i 2030. I år er det endelig varslet en plan fra regjeringen for å følge opp. Naturvernforbundet etterlyser en ambisiøs plan med virkemidler for å realisere målet. Og det må bare være starten. Fram mot 2040 må energiforbruket i bygg halveres. I tillegg må vi ha virkemidler for redusert energiforbruk i industrien og en mer sirkulær økonomi. I regjeringens tilleggsmelding til stortingsmeldingen Energi til arbeid, som kom nylig, er det dessverre ingen satsing på redusert energiforbruk. I stedet er regjeringen mest opptatt av energiproduksjon. Naturvernforbundet krever at energieffektivisering og energisparing må prioriteres i stortingsbehandlingen av disse meldingene, i statsbudsjettet for 2023 og i arbeidet til regjeringens energikommisjon. Vi trenger en kombinasjon av krav, økonomisk støtte og informasjon og kompetanseheving for å realisere potensialet for energieffektivisering og energisparing.

For å løse natur- og klimakrisen er det avgjørende at energiforbruket i rike land som Norge reduseres. Det er på tide at energieffektivisering og energisparing kommer først.