«Fishy» oppdrettsnæring med store miljøproblemer

Lakselus, utslipp av kjemikalier og rømming av oppdrettsfisk, det er bare noen av de store miljøproblemene norsk oppdrettsnæring fører til. Miljøkonsekvensene av oppdrettsnæringen er nå så alvorlige for villaksen og fjordene at Naturvernforbundet sammen med flere miljøorganisasjoner har sendt inn en klage på norske myndigheter.

oppdrettsanlegg

Oppdrettsnæringa har i mange år fått lov til å slippe ut kjemikalier og forurense fjordene. Utslipp tilsvarer urenset kloakk rett i fjorden fra ca. 20 millioner mennesker, dette er 4 ganger Norges befolkning. Det er påvist lusemiddel mer enn fire kilometer fra der avlusing skjedde, og mange steder er konsentrasjonen så høye at de kan skade bestander av blåskjell, samt ødelegge skalldannelse hos krabber og reker. Rømming av oppdrettsfisk er et stort problem som skaper en svært uheldig genetisk innblanding i villaksbestandene våre. Og lusa dreper villaks og sjøørret i våre fjorder.

–    At norske myndigheter tillater oppdrettsnæringen å forurense fjorder og elver er et klart brudd på vannforskriften, som har som mål å sikre rent vann og liv i fjorder og elver. Denne situasjonen er uholdbar, og det er uakseptabelt at den økologisk negative påvirkning som oppdrett utgjør ikke tas med som en vesentlig faktor i arbeidet med norsk vannforvaltning, sier Arnodd Håpnes. Vi har derfor klagd norske myndigheter inn for EFTAs klageorgan ESA, som er ansvarlig for å kontrollere Norges oppfølging av vanndirektivet.

Naturvernforbundet er bekymret fordi situasjonen i norske fjorder og elver blir forverret om ikke myndighetene setter inn tiltak for å begrense skadene av oppdrettsnæringen. Vi er ni organisasjoner som står bak klagen, og vi mener norske myndigheter bryter både med EUs retningslinjer for vannforvaltning og  kongelige resolusjon av 11. juni 2010 ved å unnlate å inkludere negative miljøeffekter av oppdrettsnæringen i gjennomføringen av vanndirektivet i Norge.

–    Norge er verdens største produsent av oppdrettsfisk. Det er nesten 1000 ganger flere laks i norske mærder enn det samlede innsiget av villaks til kysten. Lus, rømming, kjemikalier og forurensing er omfattende, negative miljøpåvirkninger som kommer fra oppdrettsnæringen. Derfor er det uansvarlig at norske myndigheter bevisst unnlater å ansvarliggjøre oppdrettsnæringa, slik at også de kan bidra til å bevare livet i våre fjorder og elver, slik vanndirektivet krever, konkluderer fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Kart over alle godkjente fiskeoppdretsanlegg i Norge per november 2015. Det er totalt rundt 1000 oppdrettsanlegg med 4000 merder, og tilsammen 350–400 millioner fisk.
Kilde: http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2