Forsøplingsfri kommune?

En lang rekke kommuner i Norge vedtar nå handlingspakker mot forsøpling. Her er våre favoritt-tiltak.

illustrasjon rådhuset

Offentlige innkjøp

Ved å bruke sin innkjøpsmakt kan en kommune både miljøforbedre egen drift, påvirke markedet og oppmuntre nye løsninger, derfor anbefaler vi at alle kommuner går litt lenger enn kravet i annskaffelsesforskriften og vekter miljø minst 50% i sine innkjøp. .

Har din kommune et bevisst forhold til forsøplende plast i sine innkjøp? DFØ har laget en god veileder kommunen kan bruke som inspirasjon for å redusere plast i anskaffelser. De har og en handlingsplan for klima- og miljøvennlige anskaffelser.

 • Sett krav om at leveringsemballasje og beholdere skal inngå i et ombrukssystem.
 • Plastforsøplingsfrie byggeplasser og kildesortering bør være krav til entreprenører.
 • Etterspør høy grad av resirkulert plast der det er mulig.

Kommunal drift

Avfallsminimering er et resultat av rutiner og planlegging. At engangsbestikk gir mer avfall enn det som kan brukes flere ganger er det enkleste eksemplet.

 • La besøkende ta av skoene i stedet for å bruke blåsokker.
 • Dropp engangsbestikk, -glass og -tallerkener.
 • Vedta en handlingsplan for plast.

Vann og avløp

Plast som havner i doen eller avløp risikerer å havne i sjø og vassdrag.

 • Ha forsøplingshindrende rister og sandfang i overvannssystemet.
 • Samle opp plastspon fra arbeid med vann- og avløpsrør.
 • Ha dovettkampanje for å informere innbyggere om at de ikke skal kaste avfall som våtservietter og Q-tips i toalettet.

Byggesaksavdeling

For store byggeprosjekter skal det alltid stilles krav om avfallsplan, mens mindre oppussinger og småbygg ikke har det. Like fullt er det tiltakshavers ansvar å unngå forsøpling. Kommunens byggesakstillatelser bør gi tydelig informasjon om slike plikter.

 • Krav om oppsamling av malingsstøv på marinaer og båtpusseplasser.
 • Følge opp avfall på byggeplasser, jfr PBL, SAK 10 og tekniske krav (Tek).
 • Etablering av flytebrygger er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Kommunen kan kreve miljøvennlige løsninger, og unngå åpen isopor som flyteelement.

Vei og park

Vei og parkvesenet i en kommune har detaljkunnskap om hvor og hvordan forsøpling oppstår i det offentlige rom, bruk denne avdelingen aktivt til forsøplingsbekjempning.

 • Hyppig gaterengjøring forhindrer spredning av mikroplast og gatesøppel. Alle oppfeide masser som kan inneholde plast og miljøgifter leveres godkjent mottak.
 • Utplasser forsøplingsfrie kommunale avfallsbeholdere, spesielt på elve- og kaikant.
 • Ha Gate-ruskenteam som rydder i samarbeid med vei- og parkavdeling.
 • Lag løsninger for skitten og forsøplet snø fra brøyting.

Idrett

Idrett er viktig for folkehelsa. Hvordan en kommune bygger og drifter sine idrettsanlegg har mye å si for det totale plastavtrykket til en kommune.

 • Baneeiere skal ha driftsinstruks som hindrer plastspredning fra kunstgressbaner.
 • For kunstgressbaner med vinterdrift måkes snø til et område med filterduk under.
 • For rehabilitering av gamle baner og etablering av nye kunstgressbaner bør kommunen velge et granulatfritt alternativ eller organisk innfyll.

Havn og vann

Alle havner skal ha et opplegg for avfall som oppstår der. Vedlikehold av fritidsbåter er i dag stor kilde til mikroplastforsøpling og miljøgiftspredning, dette kan kommunen gjøre noe med.

 • Utplassere forsøplingsfrie kommunale avfallsbeholdere, spesielt på elve-og kaikant.
 • Gode miljøstasjoner i småbåthavner.
 • Teknisk løsning for å rydde søppel fra overflaten i havn og vassdrag, f.eks ved flom.
 • Ha beredskap for å kunne rydde opp i båtvrak.
 • Samarbeid med lokale dykkere for å samle søppel i havna og ved brygger.

Oppfølging av forsøplingssaker

Kommunen har myndighet og ansvar for å hindre forsøpling. Gjør din kommune jobben sin?

 • Avtal med politiet at det føres mer håndheving av forbudet mot forsøpling på offentlig plass som ligger i de fleste lokale politivedtekter.
 • Lag et tipsmottak og oppfølgingsrutine for villfyllinger. Mange saker vil løse seg ved tydelig melding og litt ryddehjelp til problemeier. Kommunen har også mulighet til å delegere oppfølging av forsøplingssaker til andre, for eksempel avfallsselskap.
 • Kartlegg villfyllinger systematisk, f.eks med luftfoto og risikobaserte feltinspeksjoner.

Offentlig renovasjon og avfallsmyndighet

Kommunen har ansvaret for at alle innbyggere og hyttegjester blir kvitt avfallet sitt. Næringslivet har ansvar for å ordne seg selv, men kommunen bør gi råd og holde oppsyn.

 • Utvid tilgangen til gjenvinningsstasjoner.
 • Hold det rent rundt avfallsstasjoner og avfallsbedrifter for å unngå flyveplast.
 • Ha et tilbud for gratis innsamling av gammelt fiskeutstyr og grovavfall.
 • Bidra til lokal ordning for innsamling av landbruksplast.
 • Oppfordre befolkning og næringsliv til å oppbevare og sikre materiell slik at det ikke tas av sterk vind, flom eller overvann.
 • Ha kildesortering i både barnehager, skoler, kjøpesentre og næringsbygg.

Arrangementer og serveringssteder

Vi har vel alle sett byen, gata eller parken vår «bomba» etter en lørdagskveld eller en festival. Slik trenger det ikke være. Visste du at både kommune og politi kan stoppe forsøpling.

 • Still krav om avfall- og forsøpling i arrangements- og skjenketillatelser.
 • Ved gatekjøkken, salgsboder, bensinstasjoner og andre steder hvor det selges ta-ut mat skal det ikke være forsøpling.  Avvik er brudd på politivedtekt og sak for politiet.
 • Forbud mot salg av gassballonger og av forsøplende engangsplast på offentlig plass.
 • Panteordninger eller annen innsamling for festivalglass- og bestikk.

Rydding av plast i naturen

Å hindre forsøpling i naturen er en lag-oppgave for lokalsamfunnet. Rydding er på den ene siden praktisk miljøarbeid, på den andre siden er det holdningsskapende og sosialt.

 • Involver innbyggere i strandrydding, elvekantrydding og oppfordre til bruk av Ryddeportalen. La slike aksjoner levere avfallet vederlagsfritt.
 • Avtal med næringsdrivende og beboerforeninger om å ha ansvar for rydding av et definert område (for eksempel adopter en strand).
 • Søk aktivitetstilskudd og bestill utstyr for å bekjempe marin forsøpling hos Naturvernforbundet, Hold Norge rent Miljødirektoratet, Handelens Miljøfond mm.

Oppvekst

Unngå fallunderlag av plast på uteområdene. Still krav om mer natur og mindre plast i detaljreguleringsplaner og temaplan for barnehager og skoler. –

Ikke ta i mot, og legg gammelt kunstgress i uteområdene.

Innfør plast- og giftfri barnehager og skoler ved hjelp av Naturvernforbundet veiledningshefter og aktivitetskort.

Innfør tøynett/gjenbruksnett for skiftetøy i barnehager.

Hvordan kan du hjelpe kommunen din til å bli forsøplingsfri?

Tiltaksforslagene kan tas opp med kommunen både samlet og enkeltvis. Velg det som passer.

Innbygger
Kommunen har et ansvar for både å forhindre og å å rydde opp i forsøpling. Du kan med fordel sende spørsmål og tips på e-post til kommunens hovedadresse eller muntlig via servicekontoret dersom du observerer ugrei forsøpling. Da blir hendelsen loggført og fordelt til rette ansvarlige. Du kan også spørre om hva som er gjort i saken, og har ifølge både miljøinformasjonsloven og forvaltningsloven krav på svar.

 Mange kommuner gir mulighet for innbyggere til å stille spørsmål til ordfører fra talerstolen i kommunestyret før åpningen av møtene. Kanskje du vil prøve å spørre hva kommunen din gjør mot forsøpling?
Alle politiske partier vi være interessert i å forebygge forsøpling. Kontakt dine folkevalgte! De har gode muligheter til både å stille spørsmål til kommunen og å fremme forslag om sak.

Folkevalgte
I mange kommuner har plaststrategier kommet på plass etter at en interpellasjon, altså et representantforslag har bedt kommunen komme opp med en sak om tiltaksplan. Man kan også starte med et enkelt spørsmål til ordfører om å redegjøre for status på arbeidet mot forsøpling.
Mange av tiltakene i listen egner seg også godt som såkalt verbalforslag i budsjettdiskusjonene, altså styringssignaler uten budsjettkonsekvens som kommunestyret vedtar på sitt årlige budsjettmøte. Ser dere at et tiltak faktisk vil koste penger kan dere jo også foreslå å ta høyde for det i budsjettet.
En annen vei til gode antiforsøplingstiltak er å fremme oversendelsesforslag med bestilling til administrasjonen gjennom hovedutvalgene.

Kommunedirektør
Kan forsøpling tas opp som en sak på ansattmøter og i en strategisamling slik at de ansatte kan komme med forslag til en handlingsplan som kan fremmes som politisk sak?
 Er kommunens politivedtekter oppdatert om plastforsøpling?
 Kan forsøplingforebyggende tiltak fremmes som en sak til administrasjonsutvalget, det direkte kontaktpunktet mellom de ansatte og de folkevalgte?