– Oljeulykke kan bli alvorligere enn antatt

Regjeringen mottok i dag en ny rapport som skal danne kunnskapsgrunnlaget for beslutningen om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Rapporten viser at en oljeulykke kan bli alvorligere enn tidligere antatt, og at oljesøl fra Lofoten i verste tilfelle kan spre seg til Nordkapp i Finnmark.

Rapporten som presenteres som følge av ny kunnskap i kjølvannet av oljekatastrofen i Mexicogulfen, i tillegg til ny kunnskap om hvor de antatte olje- og gassressursene i området ligger.

Naturvernforbundet etterlyste denne kunnskapen i sine høringsinnspill til regjeringen tidligere i høst.

– Den nye kunnskapen viser at et oljesøl utenfor Vesterålen, der hvor man antar at det ligger olje, kommer til å treffe land med hundre prosent sikkerhet. I tillegg vil oljen kunne spres helt opp til Nordkapp. Miljøødeleggelsene kan bli enorme, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Uenighet om hva som er verst tenkelige hendelse
Rapporten har blant annet studert om det er lærdommer fra oljekatastrofen i Mexico-gulfen som man kan dra nytte av på norsk sokkel.  Fag-etatene bak rapporten er uenig om hvorvidt framtidsscenarioer om oljesøl utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bør ha varighet og utslippsvolum tilsvarende ulykken i Mexicogulfen.

Havforskningsinstituttet, Direktoratet for Naturforvaltning og Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av dette anbefalt ytterligere utredningsarbeid. Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet ønsker ikke videre utredning. De mener worst case-scenariet på utslipp man har brukt tidligere er tilstrekkelig.

– Vi er glade for initiativet fra de miljø- og fiskerifaglige etatene. Det er positivt at denne prosessen brukes til å framskaffe mest mulig kunnskap, sier Haltbrekken.

Nye tiltak for økt sikkerhet
Kystverket uttrykker i rapporten bekymring over at Norge ikke er godt nok forberedt på en større oljeulykke nær land. både Kystverket og Klima- og forurensingsdirektoratet anbefaler tiltak for bedre teknologi og bedre organisering av oljevernberedskapen. 

– Naturvernforbundet kommer til å arbeide for at fagetatenes bekymringer skal tas på alvor. Vi vet nok til å kunne si at norsk oljevernberedskap ikke er tilstrekkelig. Nå er det på tide at vi handler deretter, sier Haltbrekken.