Hyttebygging truer naturen i Norge

Nedbygging av arealer og arealendringer er, sammen med klimaendringene, de største truslene mot natur og artsmangfold. Det bygges ned stadig mer natur i Norge. Natur som kunne hjulpet oss å nå klimamålene, og som kunne hjulpet oss å takle ekstremvær-hendelsene som blir stadig vanligere.

For å stanse naturtapet er det viktig å ha oversikt over arealbruken, men i Norge er det lite kunnskap og oversikt om dette. Naturvernforbundet lanserte en oversikt over arealbruk i Norge i 2021 og det som overrasket oss mest i arbeidet med denne rapporten var at det ikke finnes noen god oversikt over arealbruken i Norge. Og det betyr også at det heller ikke er noen som tar ansvar for den samlede arealbruken. 

Vi har ei heller noen oversikt over den samlede hytteutbyggingen i Norge. Det er kanskje liten politisk interesse for å avdekke hvilke konsekvenser vårt umettelige behov for hytter har på naturen? Kommunene som konkurrerer om å være de mest positive til de nye hyttebyene bruker i alle fall ikke mye tid til å tenke på konsekvensene for villrein, myr, gammelskog, hubro og alle de andre skapningene som fantes i hyttefeltene før de ble bygget ut. 

For hyttebyggingen går i en rasende fart. De siste seks årene er det bygget over 6 000 nye hytter hvert år. Det bygges ved havet, i fjellskogen og i høyfjellet. Det er nå over 473 000 bygg som brukes som fritidsbolig her i landet. 

De siste årene har flesteparten av de nye hyttene blitt bygget i hyttefelt. Nye hyttebyer anlegges ofte i natur som fra før er lite påvirket av inngrep. En gjennomsnittshytte legger beslag på om lag én dekar tomteareal, og i tillegg kommer veier og annen infrastruktur, både til selve hyttebyggingen og for å betjene økende trafikk mellom byene og hytteområdene. Økt biltrafikk bidrar også til høyere CO2-utslipp. Store CO2-utslipp får vi også når myrarealer graves opp og fylles igjen fordi hytter eller veier til hytter skal bygges. Og når skog hogges ned for å gjøre plass til enda flere hytter. 

Heldigvis har Naturvernforbundet over 37 000 medlemmer som jobber over hele landet med å ta vare på naturen i sine nærområder. Takket våre medlemmer har vi l fått anmeldt ulovlig hogst i hyttefelt i Kragerø og våre frivillige jobber for å stanse mange av de skrekkelige utbyggingsplanene som finnes over hele landet, som det snart ferdigstillte Eidfjord Resort:

Vi jobber mot hytteutbygging på Jettfjellet i Vågå, i Telemark, Valdres, Buskerud og i Oppland og vi protestert mot all nedbygging av strandsonen. 

Hvordan kan hyttedrømmen vår bli mer bærekraftig? 

Det aller første vi må gjøre er å stoppe den naturskadelige hytteutbyggingen.

Regjeringen har lovet oss at natur og klima skal legge rammene for all politikk i Norge og da kan vi ikke ha flere nye hyttefelt i urørt natur. Nå som NRK har avdekket hvor enormt store områder som planlegges nedbygd må politikerne ta ansvar. Vi må trekke tilbake de arealene som er planlagt til hyttefelt, og vi må tenke nytt.

Kommunepolitikere må utfordres til å legge til rette for naturbruk og turisme uten omfattende hyttebygging, og fylkeskommunene må legge regionale planer for arealbruk og gjennom disse stanse overbudspraksisen mellom kommunene for å tiltrekke seg mest mulig hyttebygging.

Viktigst av alt: vi må sørge for at de hyttene vi allerede har bygd er i bruk! Miljøvennlig bruk av hytter, som deleløsninger, må øke, og vi må også gjøre det enkelt å benytte seg av kollektive reisemuligheter når man skal til hytta.