Derfor er Naturvernforbundet med i klimasøksmålet mot staten

Navn (xx), Naturvernforbundet i xxx

Noen må sette en stopper for denne galskapen. Derfor er Naturvernforbundet med som partshjelp i klimasøksmålet mot staten.

I 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom staten for at oljeutvinning i Arktis er et brudd på miljøparagrafens 112. 4. november skal saken opp i Høyesterett. 

Verden står i dag foran to alvorlige kriser: Klimakrisen og tapet av naturmangfold. Sommeren 2018 var preget av ekstremtørke, skogbranner og vannmangel i store deler av Europa. Sommeren 2019 stod de gamle varmerekordene for fall i flere europeiske land. I både 2018 og 2019 kom det nye rapporter fra FNs klimapanel, som viser hvor dårlig tid vi har på å sørge for dype og omfattende utslippskutt, og konsekvensene dersom vi feiler. Kort sagt har aldri klimakrisa vært mer alvorlig, og aldri før har vi hatt dårligere tid på å løse den.

Det finnes knapt noen sak som er mer grundig dokumentert vitenskapelig enn menneskeskapte klimaendringer. Dersom vi skal klare å unngå de katastrofale konsekvensene, må mesteparten av verdens gjenværende kull, olje og gass bli liggende. Å skulle sette i gang nå og bygge ny infrastruktur for storstilt oljeboring i Barentshavet er stikk i strid med all den vitenskapelige dokumentasjonen vi i dag besitter. Dette vet norske myndigheter. Likevel ser det ikke ut til at våre politiske ledere er i stand til å ta alvoret innover seg. Der hvor andre land kutter sine utslipp, er norske utslipp omtrent like høye nå som i 1990. Der hvor andre land lar være å ta opp mer olje og gass av klimahensyn, setter Norge rekord i antall tildelinger til oljeindustrien i de aller mest sårbare, arktiske havområdene.

Samtidig med klimakrisen viser den siste rapporten fra FNs internasjonale naturpanel at utryddelsen av arter aldri har gått raskere og vært mer omfattende enn i dag. I Barentshavet er en rekke viktige nøkkelarter i sterk nedgang. Sjøfuglene forsvinner i rekordfart og polartorsken har blitt presset til et lite område langt nord, som følge av økte temperaturer. Oljeboring i disse sårbare, arktiske områdene skaper økt press på allerede sterkt truet natur.

Heldigvis har vi en grunnlov i Norge, som skal beskytte oss mot denne hodeløse politikken som setter livsgrunnlaget vårt i fare. I grunnlovsparagraf 112 står det at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Likevel valgte regjeringen i 2016 å dele ut lisenser enda lenger nord, i de aller mest sårbare havområdene i Arktis. Og i 2018 fortsatte de med enda en runde med tildelinger. Noen må sette en stopper for denne galskapen. Derfor er Naturvernforbundet med som partshjelp i klimasøksmålet mot staten.