Klimaendringene truer menneskeheten

– bevaring av naturen er en forutsetning for å overleve!

Isbjørn som lener seg på en isflakMag. Josef Friedhuber

FNs klimapanel (IPCC) sier i siste hovedrapport del 2 at klimaendringene har enda mer omfattende virkninger på mennesker og natur enn tidligere beregnet. Over 3 milliarder mennesker lever allerede i områder hvor de er utsatt for skader av endret klima, og problemene her og ellers i verden vil øke med videre global oppvarming.

Uttalelse vedtatt på Naturvernforbundets landsmøte på Hamar 22.-24. april 2022

Framover mot 2 graders global oppvarming om 25 år vil verden få mange hundre millioner klimaflyktninger. Klimaendringer gjør allerede skade på naturen i alle deler av verden.

Klimapanelet sier at vi må forvalte 30–50 prosent av klodens landjord, ferskvann og hav på en slik måte at naturen er robust nok til å tåle 2 graders global oppvarming. Det er bare en robust natur med et høyt biologisk mangfold som kan gi oss mennesker det vi trenger av økosystemtjenester og karbonbinding. Som et eksempel for skog så er monokultur av ett treslag, og flatehogst på store arealer, en forvaltning som ikke er robust slik IPCC anbefaler. Naturvernforbundet mener at dette må legge klare rammer for næringsvirksomhet og annen aktivitet i minst halvparten av alt landareal, ferskvann og hav i Norge.

Fra FNs naturpanel vet vi allerede at én million arter er truet av utryddelse. Endringer i arealbruk er den viktigste årsaken til det globale tapet av naturmangfold på land fram til i dag, mens overutnytting av ressurser er viktigst for tapet i havet. I tillegg kommer truslene fra forurensing og invaderende arter. Nå kommer stadig økende skader fra klimaendringene. Klimapanelets delrapport 2 sier at hvis oppvarmingen øker fra 1,5 til 3 grader, kan inntil ti ganger så mange arter bli utsatt for svært høy risiko for utryddelse. Klimapanelet understreker derfor hvor avgjørende det er at klimagassutslippene reduseres raskt.

Norges utslipp av klimagasser gjør at vi bidrar til nærmere 3 graders global oppvarming, og planene for bevaring av våre land- og havområder er ikke i nærheten av det som er nødvendig. Det er derfor på høy tid at norske politikere og vi alle snur kursen og tar truslene mot mennesker og natur på alvor, ikke bare i ord, men i handling – NÅ!

  • Regjeringen må kutte utslipp med 3 millioner tonn CO2 hvert år fra og med 2022 til og med 2030.
  • 50 prosent av norsk natur på land, i ferskvann og i hav må forvaltes i tråd med kunnskapen som er dokumentert av klimapanelet og naturpanelet. Jordbruk, skogbruk og fiske må tilpasses slik forvaltning.
  • •             Naturmangfoldet i Norge må kartlegges systematisk, og alle sårbare økosystemer og arter må tas vare på.