Klimaforliket må sikre videre nedgang

Statistisk sentralbyrå la i dag fram klimagassregnskapet for 2011 og tallene viser at utslippene i Norge er redusert med 1,2 millioner tonn fra 2010. – Det er gledelig at utslippene går ned. For å sikre videre nedgang må regjeringens klimamelding følges opp med et nytt klimaforlik i Stortinget som kan skjerpe klimapolitikken ytterligere, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

De norske klimagassutslippene i 2011 var 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, 2,3 prosent lavere enn 2010. Lavere utslipp fra fyring og olje- og gassutvinning har bidratt mest til nedgangen. I 2020 skal de norske klimagassutslippene være mellom 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter, men klimameldingen som regjeringen nylig la fram inneholder ikke sterk nok medisin til at det målet blir nådd.

 – Vi må sørge for at utslippsreduksjonen fortsetter og da har vi ikke råd til å la være å sette i gang alle de gode klimaløsningene, fastslår Haltbrekken. – Vi forventer at regjeringen og klimaopposisjonen på Stortinget blir enige om et nytt klimaforlik som inneholder flere og sterkere tiltak for utslippskutt enn det klimameldingen legger opp til, sier Haltbrekken.

Utslipp fra oppvarming ned
Utslippene fra oppvarming av våre hus og arbeidsplasser er redusert med mer enn en fjerdedel sammenliknet med 2010. Dette skyldes blant annet at 2011 var et av de varmeste årene som er målt i Norge og dermed var det mindre behov for oppvarming. I tillegg var strømprisen lav slik at mange valgte strøm fremfor olje.
– Nedgangen må ikke bli en sovepute. Regjeringen har i klimameldingen varslet utfasing av oljefyring innen 2020. Det er veldig bra og et av de enkleste klimatiltakene siden det finnes miljøvennlige alternativer, men det er fortsatt behov for sterkere innsats for at målet skal nås, sier Haltbrekken.

Behov for flere tiltak i oljeindustrien
Oljeindustrien er den største forurenseren i Norge med utslipp på 13,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor. Dette tilsvarer en fjerdedel av de norske utslippene. Selv om utslippene har gått ned med 2,6 prosent fra året før, er det behov for flere tiltak som kan redusere utslippene fra oljeindustrien. Utslippene har økt med 73,5 prosent siden 1990.
– Klimameldingen inneholder nesten ingen tiltak som sørger for at utslippene fra oljeindustrien går ned. Norges utslippsversting kan ikke lenger få slippe unna. Det må bli dyrere å forurense og ingen nye områder må tildeles oljeindustrien, sier Haltbrekken.

Klimagassutslippene fra transportsektoren har også en svak nedgang. Utslippene fra veitrafikken gikk ned med 0,4 prosent til 10,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2011. Utslippene har derimot økt med nesten 30 prosent siden 1990.
– Klimameldingen har flere gode forslag for å kutte utslippene fra transportsektoren, men det er langt igjen. Det mangler mål om når Intercitytrianglet skal stå ferdig, og det er ikke avklart hvor jernbanen og kollektivtrafikken skal få penger fra. Dette må på plass i klimaforliket, sier Haltbrekken.