Kraftige klimakutt – Ingen olje ved iskantsonen – Storsatsing på energieffektivisering

Det er helt avgjørende oppgaver som venter de nye ministrene som i dag trer inn i regjeringen Solberg. Vi trenger et dramatisk taktskifte i klimapolitikken, og det må gjøres langt mer for å ta vare på naturmangfoldet.

– Vi tror Regjeringen blir grønnere med Sveinung Rotevatn, Tina Bru og Knut Arild Hareide. For å gi dem en god start har vi satt opp en liste med saker som blir særlig viktige i tiden som kommer, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Krav til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)

– Kraftige kutt i norske klimagassutslipp

Arbeidet med kutt i norske klimagassutslipp må settes helt øverst på Regjeringens agenda. 2020 blir svært viktig, både for klima- og naturpolitikken. I februar skal Klimakur 2030 leveres til regjeringen, utredningen som skal vise hvordan norske utslipp kan reduseres med 50 prosent innen 2030.

– Stanse tapet av biologisk mangfold

I 2020 skal også verdens ledere møtes i Kina, og bli enig om en internasjonal avtale som skal stanse tapet av biologisk mangfold. Slik klimaarbeidet har Parisavtalen, skal naturmangfoldarbeidet få en Kina-avtale.

– Vi er helt avhengig av at Norge trapper opp innsatsen for klima og naturmangfold, og her vil Sveinung Rotevatn få en essensiell rolle. Forslagene fra Klimakur 2030 må straks følges opp med reell politikk som faser ut fossil energi. Samtidig er en fjerdedel av artene i Norge truet, og vi trenger mer vern av verdifull natur, både på land og til havs, sier Ask Lundberg.

Krav til olje- og energiminister Tina Bru (H)

– Ingen oljeboring ved iskantsonen

– Her forventer vi at den nye ministeren baserer seg på den oppdaterte kunnskapen, slik at de mest verdifulle havområdene i Barentshavet beskyttes. Dette innebærer at man lytter til de miljøfaglige rådene og verner hele iskantsonen mot oljevirksomhet, sier Ask Lundberg

– Storsatsing på energieffektivisering

– Vi ønsker oss en olje- og energiminister som prioriterer energisparing fremfor energiproduksjon og sørger for at vi når målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. For å oppnå det, trenger vi en storsatsning på energieffektivisering, både i næringslivet, det offentlige og hjemme hos folk. Dette er konfliktfri kraft, sier Ask Lundberg.

Krav til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

– Nei til fergefri E39

– Ideen om fergefri E39 langs vestlandskysten begynner å gå ut på dato. Nye utredninger viser at dette vil bli kjempedyrt, og det blir også store naturinngrep og klimagassutslipp fra bygging av bruer, tunneler og motorveier. En slik fergefri motorvei vil også skape enda mer biltrafikk inn og ut av byene. Vi forventer at samferdselsministeren omgjør planene, og heller satser på å ruste opp eksisterende veier og innføre elektriske ferger som går ofte. Det vil skåne natur og samtidig løse viktige transportutfordringer, sier Ask Lundberg.

– Flere sovevogner

Mange ønsker å reise mer med tog som erstatning for fly. For å møte den økende etterspørselen trenger vi flere sovevogner og flere vogner generelt. I dag er sovevogner svært ofte utsolgt. Det må også bli vesentlig enklere å kjøpe togbilletter for reiser over landegrensene, noe norske myndigheter kan bidra til. Vi forventer at den nye samferdselsministeren tar tak i dette og dermed gjør det enklere for folk å leve mer klimavennlig.