Krever tiltak etter slamutslipp i Førdefjorden

Det lekker slam fra gruveselskapet Nordic Minings anleggsvirksomhet ved Førdefjorden. Utslipp av partikler har rent ut i fjorden og inn på det viktige gytefeltet i Redalsvika. Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har sendt ut akuttvarsel og politianmeldt saken.

Utslipp av slam fra byggingen av gruveanlegg rammer viktig gytefelt for torsk i Førdefjorden. Foto: Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane

– Utslippet må stanses omgående, og Nordic Minings anleggsvirksomhet må stoppe, sier Anne-Line Thingnes Førsund, leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Slamutslippet kommer fra anleggsvirksomhet ved Engebøfjellet, der Nordic Mining har startet byggingen av det omstridte gruveanlegget. Gruveselskapet har planer om å utvinne rutil og granat i et dagbrudd og dumpe store mengder gruveavfall i fjorden. Nå viser det seg at fjorden også blir forurenset av anleggsvirksomheten.

Det var lokale beboere som 11. januar slo alarm og varslet Naturvernforbundet da de så at partikkelforurensningen strakk seg inn i gytefeltet i Redalsvika, som er regnet som et av Vestlandets beste gytefelt for torsk.

Akutt stort partikkelutslipp

«Naturvernforbundet Sogn og Fjordane varslar med dette både akutt, stort forureinande partikkelutslepp til Førdefjorden, som i dag 11.01.23 dreg seg i lang, brei stripe inn på gytefeltet for kysttorsk på Redalsvika», skriver Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane i et akuttvarsel til Sunnfjord kommune, Statsforvaltaren i Vestland, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Politi Vest.

Naturvernforbundet krever strakstiltak for å stanse utslippet. Det eneste som er gjort for å hindre utslipp til fjorden er å sette opp en lense og en såkalt slitgardin.

– Det er ikke første gang Nordic Minings anleggsvirksomhet forurenser fjorden. Det har vært store utslipp, og vi har klagd på tillatelsen til utfylling av sprengstein i Engebøvika. Disse massene inneholder steinstøv, kjemikalier og plast, sier Thingnes Førsund.

Hun påpeker at siltgardin allerede har vist seg som utilstrekkelig tiltak mot forurensning.

– I beste fall forsinker siltgardinen partikkelforurensningen, men den hindrer den ikke. Slik forurensing har gjentatt seg flere ganger. Nordic Minings tiltak for å hindre utslipp er rett og slett utilstrekkelig. Allerede i oktober, kort tid etter at arbeidet startet, kunne undervannsfotografer konstatere partikkelskade fra overflate og nedover ved Engebø, sier Thingnes Førsund.

Statsforvalteren ga i høst tillatelse til utfylling med sprengstein i Engebøvika, men det står klart i vedtaket at det ikke skal foregå utfylling i perioden fra 1. januar til 30. mai av hensyn til gyteplassen i Redalsvika.

– Nå ser vi altså omfattende partikkelforurensning i denne perioden. Hva det skyldes, vet vi ikke. Det blir opp til miljømyndighetene å finne ut av, sier Thingnes Førsund.

Utslipp av slam fra byggingen av gruveanlegg rammer viktig gytefelt for torsk i Førdefjorden. Foto: Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane
Utslipp av slam fra byggingen av gruveanlegg rammer viktig gytefelt for torsk i Førdefjorden.
Foto: Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane

Naturvernforbundets krav:

▪ Anleggsverksemda på Engebø vert som akutt tiltak umiddelbart stansa, idet dette er forureiningskjelda og forureining har gjenteke seg fleire gonger.

▪ At det vert straks iversksett tiltak for å avgrense skade av pågåande utslepp.

▪ At det vert sett i verk tiltak for å dokumentere, også ved undervassfotografering, kva skade partikkelforurieninga har påført.

▪ At Nordic Mining si anleggsverksemd må følgast opp av ansvarlege instansar, dette viser seg nødvendig.

Saksøker staten

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å ha gitt Nordic Mining tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Saken kommer opp til behandling i Oslo tingrett i september i år. Gruveselskapet har ikke fått godkjent avfallshåndteringsplanen og mangler finansiering til å starte gruvedriften.