Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide.

En gjennomgang av Naturvernforbundets partiguide viser at det er flertall på Stortinget for en lang rekke viktige miljøsaker. Her er noen av sakene med full støtte på rødgrønn side:

– Minst 55 prosent kutt i utslippene av klimagasser innen 2030.
– Storsatsing på energisparing og økt støtte til enøk-tiltak i husholdningene.
– Lovfeste krav til produsenter om produkters levetid.
– Utbygging av jernbane i stedet for ny motorveibygging.
– Se hele listen her

– Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken. De rødgrønne partiene er enige om store og viktige miljøsaker. Hvis de griper mulighetene det gir, kan landet få en langt grønnere og mer bærekraftig miljøpolitikk, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Før valget gjennomførte Naturvernforbundet en undersøkelse om partienes miljøpolitikk. Vi ba partiene si ja eller nei til en lang rekke av de mest sentrale miljøsakene og -tiltakene. På bakgrunn av denne undersøkelsen lagde Naturvernforbundet en partiguide, som fikk stor oppmerksomhet i valgkampen. Etter valget viser denne guiden at det er flertall for en rekke viktige miljøsaker blant partiene som er i sonderinger om regjeringsmakt.

Les også: Naturvernforbundets partiguide – Her er partienes miljøpolitikk

Massive kutt i utslippene av klimagasser er blant sakene de tre partiene går inn for. De norske utslippene har gått noe ned de siste årene, men vi ligger langt bak flere naboland. Norges klimagassutslipp i 2020 var 50 millioner tonn CO2, en nedgang på 3,2 prosent siden 2019, men høyere enn målet Norge har satt for 2020. Sverige og Danmark har redusert sine utslipp med henholdsvis 29 og 38 prosent i denne perioden, ifølge European Environment Agency. Naturvernforbundets partiguide viser imidlertid at det er et bredt flertall på Stortinget for å kutte minst 55 prosent av de norske utslipp innen 2030.

Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er enige om mange viktige miljøsaker, ifølge Naturvernforbundets partiguide. Her møter de pressen utenfor Hurdalsjøen hotell før sonderingene starter. Foto: Tor Bjarne Christensen

– La oss få en klimapolitikk som følger klimaforskningen og Parisavtalen, Støre. Du har støtte fra et bredt flertall på Stortinget til å gi Norge den ambisiøse klimapolitikken vi nå trenger, sier Gulowsen.

De siste ukene har diskusjonen om bygging av motorveier blitt satt på dagsordenen, etter at Naturvernforbundet viste de massive naturinngrepene bygging av firefelts motorveier for 110 km/t fører til. Arealinngrep er den største trusselen mot natur og arter, og økt veitrafikk gir også økte utslipp av klimagasser. Ved å gå ned til 90 km/t og heller ruste opp dagens veier blir miljøbelastningen langt mindre.

– Det er stor motstand mot motorveier som raserer natur og matjord. Den nye regjeringen har alle muligheter til å stanse denne galskapen, sier Gulowsen.

Ap, Sp og SV er også enige om å gi strandsonen bedre vern mot nedbygging, forbedring av togtilbudet, storsatsing på energisparing og lovfestet krav til produsenter om produkters levetid.

–  Selv om de rødgrønne partiene er uenige i deler av miljøpolitikken, har de en lang rekke saker som kan legges rett inn i regjeringsplattformen. Vi har tro på at de tre partiene kan gi Norge den grønneste regjeringens noensinne, sier Gulowsen.

Miljøsaker med bredt flertall

Her er en oversikt over saker med flertall i Stortinget og full støtte på rødgrønn side. Sakene er hentet fra Naturvernforbundets partiguide.

▪ Vern av strandsonen sikres gjennom styrking av plan- og bygningsloven.
– Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG og V, som har flertall med 108 stortingsrepresentanter.

▪ Satsing på utbygging av jernbane i Norge gjøres som erstatning for ny motorveibygging, ikke i tillegg til. 
– Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG og V, som samlet har flertall med 108 stortingsrepresentanter.

▪ Forbedre togtilbudet med flere togsett for langdistansetrafikk i Norge og bedre togforbindelse til kontinentet. 
– Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Storsatsing på energisparing, minst 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030 og halvere energiforbruket innen 2040.    
– Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Øke støtten til energisparing i husholdningene, enten gjennom Enova eller nye virkemidler.
– Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Lovfeste krav til produsenter om produkters levetid og krav om at produkter kan repareres.
– Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Innføre forbud mot unødvendig engangsplast i Norge.
– Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF, V, H og Frp, som samlet har flertall med 168 stortingsrepresentanter.

▪ Kutte Norges klimagassutslipp med minst 55 prosent innen 2030.       
– Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Lage en opptrappingsplan for klimafinansiering til utslippskutt og klimatilpasning i land i sør, i tråd med våre globale klimaforpliktelser.        
– Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.