LES MER OM MILJØGIFTER

Den som leser faglitteratur om miljøgifter kan fort komme ut for forkortelsen PBT, som
brukes både her i landet og internasjonalt. P står for persistent, som betyr motstandsdyktig
mot nedbryting. B står for bioakkumulerende, som betyr evne til å samle seg opp i levende
skapninger. T står for toksisk, som betyr giftig.
Hormonforstyrrende stoffer regnes også som miljøgifter, selv når de ikke varer lenge og samler seg opp i kroppen. Når hormonsystemet forstyrres, kan skadevirkningene nemlig være langvarige likevel, og for eksempel først bli synlige senere i livet eller i barna til dem som blir utsatt for slike stoffer. Hvis tilførselen av et stoff går fortere enn nedbrytingen, sitter du med en sikker oppskrift på et problem, for da øker mengden stoffer i kroppen og giftstoffer har bedre tid til å gjøre ugagn.

SNIKENDE LANGTIDSVIRKNINGER

Selv om miljøgiftene har forskjellige navn, viser det seg nå mer og mer at de har liknende
typer giftvirkning. Effektene er dokumentert i laboratorier og i felt, ofte ved såkalt «miljørelevante
konsentrasjoner», det vil si ved samme giftmengder som kan forekomme i forurenset norsk natur. De nevnte effektene er felles for mange slags virveldyr som fisk, fugl, sjøpattedyr og mennesker, og har liknende utfall også hos endel virvelløse dyr.