Naturvernforbundet aksepterer ikke ytterliggående krefter i kampen for natur, klima og miljø

Miljø og klimakrisen er den største utfordringen vi står ovenfor, derfor er en bred folkelig deltakelse avgjørende for å løse miljøproblemene. Naturvernforbundet er opptatt av å gjøre miljøkampen til en trygg arena for alle, med nulltoleranse for trakasserende holdninger og adferd. Det er en grunnleggende verdi at alle skal behandles med respekt.

Vår organisasjon ønsker å reflektere mangfoldet i befolkningen, og arbeider for god representasjon med hensyn til kjønn, geografi, sosial bakgrunn og minoritetsbakgrunn blant både medlemmer, aktive, tillitsvalgte og ansatte. Naturvernforbundet støtter og respekterer urfolks rettigheter, og anerkjenner samene som urfolk i Norge.

Naturvernforbundet er en medlemsbasert og demokratisk miljøvernorganisasjon som arbeider for et samfunn som er godt å leve i for alle, og som kan bestå over tid. Vi ønsker særlig å hegne om ungdommen og deres engasjement. 

Naturvernforbundet tar rollen som samfunnsaktør på alvor, arbeider for et respektfullt debattklima og aksepterer ikke ytterliggående krefter som del av miljøbevegelsen. Det er vår plikt å stå opp mot alle ekstreme krefter.

Naturvernforbundet mener det er avgjørende at miljøbevegelsen ikke lar seg misbruke av rasistiske og høyreekstreme krefter til verken legitimitet eller rekruttering. Vi kjemper en annen kamp og med andre verdier og andre virkemidler.

Naturvernforbundet oppfordrer alle som er engasjert i natur- og klimakampen til å være oppmerksomme på høyreekstremes forsøk på å søke legitimitet hos miljøbevegelsen og motstandsbevegelser mot naturødeleggelse, og til å ta avstand fra dette.

Kontakt og samarbeid med partier og grupperinger som står for rasistiske og høyreekstreme holdninger bryter med våre prinsipper. Å løfte frem kommunikasjon fra, eller selv å kommunisere på, nettsteder og plattformer assosiert med rasisme og høyreekstremisme skaper utrygghet og kan oppfattes som legitimering. Kontakt, samarbeid og kommunikasjon vil i tillegg kunne skade og svekke Naturvernforbundets troverdighet og styrken i vårt forsvar for natur og klima.

(Uttalelse vedtatt av landsstyret i Naturvernforbundet 26. september 2021)