Endelig nei for Bremangerlandet kraftverk

Naturvernforbundet på tur
Det er stor folkelig motstand mot å bygge ut vindindustri på Steinfjellet i Bremanger kommune.

Publisert 04.07.2023 av Rikke Agerup

I dag ga olje og energidepartementet endelig avslag. Bremangerlandet vindkraftverk er et kroneksempel på feilene som har blitt gjort i prosessene rundt utbygging av vindkraft på land i Norge.

Det særegne fjellplatået i Bremanger er dominert av myr, fjellvann, gamle støler og stier – omkranset av stupbratte klipper som kaster seg ned i havet. Her vil Sogn og Fjordane Energi (SFE) bygge ut 18 turbiner. Ny kartlegging av fugletrekket i området har avslørt at millioner av fugl trekker gjennom området hvor kraftverket er planlagt. Det er bare en av mange grunner til at Naturvernforbundet er sterkt imot vindkraftverk på Steinfjellet i Bremangerlandet kommune.

Kroneksempel på rotete prosess

Opprinnelig ga NVE avslag på konsesjonssøknaden på grunn av de betydelige landskaps- og friluftslivsverdiene i dette området. Men da vedtaket ble påklaget, gjorde Olje- og energidepartementet om NVEs avslag, slik og selskapet allikevel fikk konsesjon. I etterkant av saksbehandlingen kom det imidlertid frem at naturkartleggingene av området hadde vært svært mangelfulle og at kunnskapsgrunnlaget derfor var utilstrekkelig blant annet på temaene fugl, flaggermus og myr. Nå har saken vært ute på ny høring. Selskapet, som nå ikke har rukket byggefristen, ønsker å få konsesjonen fornyet med nye fem år. Det mener Naturvernforbundet ikke må skje.

Kystfjellplatået har stor verdi både for dyreliv og lokalbefolkningen i de nærliggende bygdene både som rekreasjonsområde, og som en viktig del av stedets identitet. Her går også hovedtrekket av fuglene som pendler mellom Afrika og arktiske områder. Og i de stupbratte klippeveggene lever Norges sørligste bestand av lundefugl.

I verden i dag har vi mangel på fornybar energi, men vi har også mangel på natur. Det kan aldri aksepteres å bygge vindkraftverk eller annen industri, i urørte og verdifulle naturområder. Dette kraftverket skulle aldri fått konsesjon, og vi håper myndighetene nå benytter anledningen til å legge saken død

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet
Tor Bjarne Christensen

Verdifull natur

Det finnes svært få inngrepsfrie områder på størrelse med Steinfjellet på kysten av Sør-Norge i dag.

– Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har jobbet lenge med denne saken. Det er åpenbart for oss at dette særegne og verdifulle kystlandskapet ikke skal omdannes til industriområde, sier Anne-Line Thingnes Førsund, fylkesleder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Hun understreker at totalbelastningen på naturen allerede er voldsom.

Vi er i FNs naturrestaurerings-tiår der vi skal rydde opp og restaurere, ikke ødelegge mer natur

Anne-Line Thingnes Førsund, fylkesleder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane