Naturvernforbundets tiltak mot plastforurensing

Naturvernforbundet mener produksjonen av plast må stanses og at ansvaret for plastforurensningen skal tydelig knyttes til produsent og importør. Tiltak bør settes i verk så tidlig som mulig i verdikjeden,

Jo lengre unna kilden for foruresningen tiltakene iverksettes, jo dyrere blir det, men resultatet blir dårligere.

I rapporten «Marin forsøpling: Kunnskap, tiltak og behov, SALt rapportnnr.1011»  går det frem at det både er mest effektivt og billigst å forhindre at plastavfall kommer på avveie.

Naturvernforbundets foreslåtte tiltak

Storstilt gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet

• Avgift på jomfruelig plast.

Ambisiøse reduksjonsmål for plastproduksjon

• Kutte all unødvendig engangsplast. En rekke typer engangsplast blir nå forbudt, men ytterligere pro-dukttyper bør inkluderes. Disse forslås fordi det er plasttyper som ofte havner i naturen og som det finnes gode erstatninger for.

• Lær av andre land. Sett ambisiøse og konkrete mål for forbruksreduksjon for artikler med kort levetid.

Gi produsentene utvidet ansvar for egne produkter

• Forskriftsfeste produsentansvar for all plast.

• Produsentansvaret må sikre at de nødvendige kostnadene knyttet til innsamling, transport, sortering og materialgjenvinning av plastavfall blir dekket av produsentene.

• Faktiske kostnadene knyttet til innsamling, transport, sortering og materialgjenvinning av plastavfall blir dekket av produsentene.

• For spesielt forsøplende produkter, bør produsentene få ansvar for å begrense forsøpling og dekke kostnader til opprydning.

• Forbud mot salg av særlig plastforurensende tekstiler, dvs. tekstiler i plast der det lekkes ut miljøskadelige mengder mikrofiber og mik-roplast ved bruk og vask.

• Krav om mikroplastfilter på nye vaskemaskiner

Styrke oppfølging av miljøkriminell plastforsøpling

Regjeringen må prioritere forsøpling og oppfølging av forurensningsloven høyere slik at kommunene kan prioritere dette høyere.

• Det må settes av mer midler til oppfølging av forsøpling hos kommuner, statsforvaltere og Miljødirektoratet.

• Krav til grenseverdier for hvor mye plastpartikler klær og tekstiler kan avgi i bruk.

• Påbud om mikroplastfilter i alle vaskemaskiner.

Forbud mot helse- og miljøskadelige stoffer

Miljødirektoratets liste over prioritert miljøgifter og andre stoffer må legges til grunn for forbud. Det haster mest å forby bromerte flammehemmere, klorparafiner, fluorerte miljøgifter (PFAS) og fosfororganiske stoffer.