Naturvernopprør mot landoppdrett

Vil ha slutt på gratiskonsesjoner for å sprenge i stykker holmer for lakseoppdrett

– Det gjøres akkurat nå monstrøse strandsoneinngrep for å plassere lakseoppdrett på land flere steder langs kysten. Å gi oppdrettsnæringa gratis landkonsesjoner bærer helt galt av sted, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet. Forbundet ber nå i et brev den nye regjeringa evaluere hele ordninga fra naturperspektiv.

-Kommunene ser ut til å gi frie tøyler for inngrepene. Her får vi et enormt press for store naturinngrep i kystsonen om ikke staten nå tar en tenkepause, sier Gulowsen. 

Naturvernforbundet peker på at dagens tillatelsessystem for landoppdrett driver frem store terrenginngrep og forurensning i urørt strandsone som neppe var ønsket da ordningen ble startet. I brevet som er sendt både Klima- og Miljøministeren og Fiskeri- og Havministeren beskriver forbundet flere svakheter i dagens modell:

  • Definisjon av «landbasert» er uklar.
  • Standard miljøkrav og hensyn til allemannsrett og friluftsliv er ikke på plass.
  • Konsesjonene deles ut vederlagsfritt.
  • Konsesjonene på land deles ut løpende, uten samla vurdering.
  • Prinsippet om teknologinøytral tillatelse oppmuntrer billigste, ikke beste teknologi.

Milliardstøtte til naturskade

Naturvernforbundet mener dagens tillatelsessystem for landbasert oppdrett oppmuntrer til miljøskade.

-Ordningen for tildeling av konsesjoner til landbasert oppdrett medfører altså satt på spissen at man kan kjøpe en holme i ytre skjærgård og gjennom en næringsvillig kommune få regulert den til oppdrett for en ubetydelig kostnad, ved byggingen av anlegget komme unna med billigste teknologi og minimale krav til miljøovervåkning, og så for dette motta vederlagsfri konsesjon for oppdrettsbiomasse tilsvarende det man ville betalt en milliard kroner for i sjø. Dette gir svært kraftige incentiver for miljøskadelig aktivitet, skriver Naturvernforbundet til ministrene.

Les Naturvernforbundet brev 1.februar 2022:

Her kan du lese mer i magasinet Natur & Miljø høst 2021. Sprenger ut øyer for å gi plass til oppdrett

Bli med i aksjonsgruppa mot landoppdrett i øyriket Fleinvær utenfor Bodø Bevar Feøya, Bevar Fleinvær

Bli med i Naturvernforbundets FB-gruppe Norskekysten Venner – for mer og ekte havvern