– Nei til utbygging av Turrelva/Durejohka

Naturvernforbundet ba i dag i Olje- og energidepartementet (OED) om å stanse utbygging av vannkraft i Turrelva/Durejohka i Troms. Hvis kraftverket bygges, vil det ramme naturmangfoldet, samiske kulturminner, reindrift og inngrepsfri natur.

natur fjell elv grønt tur

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i fjor høst Småkraft AS konsesjon til bygging av et kraftverk med produksjon av 10,3 gigawattimer (GWh) i Turrelva/Durejohka i Troms. Naturvernforbundet klaget på vedtaket, og saken ligger nå til behandling i Olje- og energidepartementet.

– Denne utbyggingen må stanses. Kraftverket vil ramme inngrepsfri natur, viktig naturmangfold, friluftslivet og samisk kultur i et av Norges flotteste fjordlandskap, sier Anne-Lise Mortensen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Troms.

Naturvernforbundet la i dag fram saken i et møte med OED med krav om at departementet trekker tillatelsen til kraftverket tilbake.


Arnodd Håpnes, Maren Esmark, Christine Myrseth og Anne-Lise Mortensen fra Naturvernforbundet troppet hos Olje- og energidepartementet for å stanse utbygging av Turrelva. Foto: Naturvernforbundet

Eventyrlig kystlandskap
Ullsfjorden ligger i Lyngen, Tromsø og Karlsøy kommuner i Troms og er knyttet opp mot en eventyrlig fjellheim med isbreer, breelver og småvann. Fjellområdene mellom Lavangsdalen, Breivikdalen og Sørfjorden/Ullsfjorden kalles gjerne for Stormheimen, eller Meahccivaggi, og er et større sammenhengende fjellområde med stor grad av urørt natur. Området har stor verdi for friluftslivet og har store kvaliteter med gamle ferdselsveier og mye kulturhistorie. 

Naturvernforbundet har følgende hovedinnvendinger til prosjektet:

– Uakseptable virkninger for et sjøsamisk kulturlandskap og samiske kulturminner.

– Uakseptable virkninger for reindrifta i området.

– Manglende vektlegging av naturmangfold, dette er et LNFR-område med inngrepsfri, intakt natur.

– Ikke tilstrekkelig kartlegging og konsekvensutredning knyttet til akvatisk miljø og samfunnsmessige virkninger.

– Vet ikke hva vi taper
Naturvernforbundet mener at konsekvensene av utbyggingen vil bli store med tap av naturmangfold og negative virkninger for de truede naturtypene elveløp og fosse-eng. Forbundet peker også på at konsekvensutredningen er mangelfull.

– Vi har ikke nok kunnskap om hva vi taper. Særlig er det ikke vurdert hvilken verdi det akvatiske miljøet i elva har, eller i Ullsfjorden som helthet, jamfør utført og pågående småkraftutbygging, sier Mortensen.

Turrelva/Durejohka kan ha betydning for bestanden av sjørøye i området. Det er ikke gjort undersøkelser av bunnfauna.

–Det er altså ikke mulig å si noe om konsekvensene. Det er svært bekymringsfullt sett i lys av den samlede belastningen på elveløpene i Ullsfjorden, sier Mortensen.

Vil tørrlegge elva om vinteren
Vannkraftverket legger opp til en vannføring på 40 liter per sekund om vinteren, noe som i realiteten vil medføre en tørrlegging av elva med de konsekvenser dette vil ha for vannmiljøet, som man heller ikke har tilstrekkelig kunnskap om til å vurdere.

For reindriften vil utbyggingen bli svært ødeleggende.
– Mauken/Tromsdalen reindriftsområde har allerede mistet store områder. Den samlede belastningen for næringen i det samiske området er uakseptabel, sier Mortensen.


Naturvernforbundet i møte med OED 3. september 2019. Fra venstre: Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, Christine Myrseth, fylkeskoordinator FNF Troms, Liv Lønnum, statssekretær i Olje- og energidepartementet, Anne-Lise Mortensen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Troms, Ingvild Fonn Asmervik, rådgiver i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.